Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vedúca/vedúci oddelenia financií

Vedúca/vedúci oddelenia financií
10.07.2024 -
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

 

V zmysle  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Vedúca/Vedúci oddelenia financií

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1800 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

 • riadenie a kontrolovanie činností oddelenia po administratívnej, odbornej a organizačnej stránke a zodpovedanie za dosahovanie výsledkov oddelenia,
 • sledovanie zmien v legislatíve prislúchajúcej pôsobnosti oddelenia, spracovanie smerníc a všeobecne záväzných nariadení,
 • zodpovedanie za efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti rozpočtu,
 • zabezpečovanie a zodpovedanie za komplexnú prípravu a spracovanie materiálov predkladaných na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci agendy oddelenia,
 • zabezpečovanie, metodické usmerňovanie  a zodpovedanie za vybavovanie interpelácií, žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci agendy oddelenia,
 • zodpovedanie za vykonanie riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku na základe písomného príkazu zamestnávateľa,
 • zabezpečovanie prenosu informácií a úloh zamestnancom oddelenia,
 • podieľanie sa a zodpovedanie za prípravu návrhu rozpočtu, záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a mesačného čerpania rozpočtu,
 • kontrolovanie správnosti záverečného účtu a zabezpečovanie jeho prerokovávania v komisiách miestneho zastupiteľstva, miestnej rade a miestnom zastupiteľstve,
 • spracovávanie a prekladanie návrh platu starostu a platu miestneho kontrolóra na schválenie miestnemu zastupiteľstvu,
 • zabezpečovanie a zodpovedanie za vykonávanie finančnej kontroly,
 • zabezpečovanie kontroly pokladne, faktúr a likvidačných listov k faktúram, platobných poukazov, poskytovanie dotácií, zmlúv o poskytnutí dotácií,
 • metodické usmerňovanie zriadených organizácií v oblasti rozpočtu,
 • sledovanie rozpisu daní z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností z Magistrátu hlavného mesta SR a ich plnenie,
 • zodpovedanie za výkon agendy miestnych daní a miestneho poplatku za rozvoj,
 • zodpovedanie za výkon agendy poskytovania dotácií, spracovania zmlúv o poskytovaní dotácií, vyúčtovania,
 • zabezpečovanie kontroly čerpania poskytnutých grantov od iných subjektov, ich čerpanie v súlade s účelom, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.

 

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru,
 • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí minimálne 1rok,
 • schopnosť zorientovať sa s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady,
 • zodpovednosť a precíznosť.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške až do 50% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/vedúci oddelenia financií neotvárať“ najneskôr do 30.07.2024 na adresu:

 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.                                                 Posledná aktualizácia: 10.07.2024 15:34
Hore
Hore
Hore