Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

22.6.2010


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

U Z N E S E N I A
z 23 . zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 22. júna 2010
1. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
2. Schválenie programu
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na II. polrok 2010
5. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova č. 23, Bratislava
6. Správa z kontroly oddelenia bytového a sociálnych služieb MÚ B-NM, zameranej na prevádzku a činnosť detských jaslí na Robotníckej ul. v Bratislave
7. Návrh Štatútu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
8. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným
9. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014
13. Návrh na určenie obvodov a počtu poslancov v nich vo voľbách do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2010 - 2014 v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
14. Návrh na ocenenie fyzických osôb samosprávou mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2010
15. Návrh na odvolanie člena odborníka stálej Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM – Mgr. art. Jaroslava Pehala
16. Návrh na dobrovoľnú dražbu nájmu objektu OS Makovického č. 4 a pozemku parc. č. 12263 k. ú. Nové Mesto zapísané na L. V. č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2
17. Návrh na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov povodní v roku 2010
18. Opätovné verejné prerokovanie a pripomienkovanie UPD Aktualizácie Územného plánu Horný Kramer – Zmeny a doplnky s novým termínom uzávierky prerokovania 30. 9. 2010
19. Lokalita Železná studnička – výstavba hotelov
20. Komisia pre zmiernenie hospodárskej krízy – voľba predsedu a podpredsedu, návrh finančních opatrení
21. Denný stacionár – vytypovanie vhodných priestorov
22. Prevádzkovanie herne – kasína na Račianskej ul.

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-22 uznesenia:


23/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.členov návrhovej komisie
Ing. Katarínu Liptákovú
Ing. Patrika Luttera
2.členov mandátovej komisie
Mgr. Andreja Albertyho
JUDr. Adriána Kuceka
3.overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Martina Bartoša
Ing. Gabrielu Vojtechovú
Hlasovanie :
za : 2
proti : 0
zdržali sa : 0

23/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
s pripomienkami : do programu rokovania zaradiť bod :
Návrh na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov povodní v roku 2010
Opätovné verejné prerokovanie a pripomienkovanie UPD Aktualizácie Územného plánu Horný Kramer – Zmeny a doplnky s novým termínom uzávierky prerokovania 30. 9. 2010
Lokalita Železná studnička – výstavba hotelov
Komisia pre zmiernenie hospodárskej krízy – voľba predsedu a podpredsedu, návrh finančných opatrení
Denný stacionár – vytypovanie vhodných priestorov
Prevádzkovanie herne – kasína na Račianskej ulici
Hlasovanie : za : 31 proti : 0 zdržali sa : 0

23/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1.trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 3/14, 16/19/1.A,C,D, 20/08/B, 20/18, 21/08, 22/18, 22/20
2.splnené sú uznesenia:
14/08/B, 19/08, 21/14, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06, 22/07/A,B, 22/08, 22/09, 22/10, 22/11, 22/12, 22,/13, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/19
3. zrušuje sa uznesenie:
17/14, 21/09
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 1

23/04 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2010
B. u k l a d á
miestnemu kontrolórovi MČ B-NM
vykonať kontrolu a analytický súpis pohľadávok mestskej časti, evidovaných k 01.06.2010, v hodnote vyššej ako 1.000,- € alebo ekvivalentu v Sk. Súpis bude obsahovať exaktnú identifikáciu dlžníka, výšku pohľadávky, spôsob vzniku, históriu pohľadávky, spôsob riešenia pohľadávky mestskou časťou a návrh účinných opatrení k úplnému finančnému doriešeniu pohľadávok, a to jednotlivo. Výsledok kontroly a súpis bude predložený na rokovanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM
T: október 2010
vypracovať komplexnú správu MČ B-NM obsahujúcej výšku nákladov, vynaložených na odstránenie kolaudačných závad, konštatovaných v správe miestneho kontrolóra z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“ na 23. zasadnutí MZ MČ B-NM. Správa bude predložená na rokovanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM
T: október 2010
vykonať kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami v Občianskom združení Ihrisko, ktorému MČ B-NM poskytla dotáciu 65.000,-€
posúdiť oprávnenosť poskytovania finančných prostriedkov Občianskemu združeniu Ihrisko vzhľadom k tomu, že zástupca Občianskeho združenia je osoba príbuzná s poslancom mestskej časti
C. ž i a d a
prednostu MÚ B-NM
predkladať návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Nové Mesto raz polročne miestnemu zastupiteľstvu
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 3

23/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Cádrova 23
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 30 proti : 0
zdržali sa : 0

23/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia bytového a sociálnych služieb MÚ B-NM, zameranú na prevádzku a činnosť Detských jaslí na Robotníckej ul. č. 11
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

23/07 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Štatút mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- s pripomienkou: čl. 32 ods. 2 doplniť : dňom schválenia
B. poveruje starostu MČ B-NM
uskutočnením rokovania s predsedami poslaneckých klubov ohľadne návrhu na obsadenie ďalšieho miesta zástupcu starostu do 30 dní odo dňa schválenia tohto nového Štatútu MČ B-NM
C. ž i a d a
1. zástupcu starostu MČ B-NM,
aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii zástupcu starostu
2. starostu MČ B-NM,
aby zvolal mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva s jedným bodom rokovania – odvolanie a voľba zástupcov starostu MČ B-NM s termínom do 30 dní odo dňa schválenia Štatútu MČ B-NM
Hlasovanie : za : 18 proti : 9
zdržali sa : 5

23/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným
- bez pripomienok:
Hlasovanie : za : 30 proti : 0
zdržali sa : 0

23/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

23/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 30 proti : 0
zdržali sa : 1

23/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

23/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014 plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

23/13 Miestne zastupiteľstvo
u r č u j e
a) 4 volebné obvody a v nich nasledovný počet poslancov:
VO č. 1 : 5 poslancov
VO č. 2 : 7 poslancov
VO č. 3 : 6 poslancov
VO č. 4 : 7 poslancov
b) 25 poslancov
c) 42 volebných okrskov
v MČ B-NM pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2010 – 2014
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 20
proti : 6
zdržali sa : 6


23/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
ocenenie „Cenou mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“ v roku 2010 tieto osobnosti:
Prof. MUDr. Andrej Černák, CSc., očný lekár, prednosta očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, predseda akademického senátu ZSU
Jozef Lohyňa, najlepší zápasník storočia, majster sveta
3. Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s.r.o.
4. Maruška Nedomová, herečka Radošinského naivného divadla
5. MUDr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ DFNsP Bratislava
Hlasovanie :
za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

23/15 Miestne zastupiteľstvo
o d v o l á v a
Mgr. Art. Jaroslava Pehala z funkcie člena – odborníka stálej komisie kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 21
proti : 0
zdržali sa : 0

23/16 P r e d k l a d a t e ľ
s ť a h u j e
z rokovania návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby práva nájmu objektu Osvetové stredisko Makovického č. 4 a pozemku parc. č. 12263 k. ú. Nové Mesto zapísané na L. V. č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2 v lokalite Zátišie za vyvolávaciu cenu 19 100,- € pre sociálne, vzdelávacie, zdravotné a kultúrne využitie
- bez pripomienok

23/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančného príspevku z účelového fondu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov povodní v roku 2010 vo výške
5.000 € pre mesto Stará Ľubovňa
10.000 € pre mesto Kežmarok
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0


23/18 Miestne zastupiteľstvo
s ú h l a s í
v prípade kladného stanoviska Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s predĺžením verejného prerokovania a pripomienkovania UPD Aktualizácie Územného plánu Horný Kramer – Zmeny a doplnky do 30. 9. 2010, v prípade záporného stanoviska obnoviť nové pripomienkové konanie
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

23/19 Miestne zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s výstavbou hotelov v lokalite Železná studnička
Hlasovanie : za : 19 proti : 0
zdržali sa : 6

23/20 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
1. voľbu predsedu a podpredsedu Komisie pre zmiernenie hospodárskej krízy
2. návrhy finančných opatrení pre zmiernenie hospodárskej krízy
3. vykonanie personálneho auditu zamestnancov Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto
Hlasovanie :
za : 11
proti : 12
zdržali sa : 4

23/21 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi MÚ
vytypovať priestory pre umiestnenie denného stacionára T: 30. 9. 2010
Hlasovanie :
za : 19
proti : 1
zdržali sa : 7

23/22 Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu MČ B-NM
nepovoliť prevádzkovanie herne – kasína na Račianskej ul. po 22. hodine po uplynutí skúšobnej doby prevádzky zariadenia
Hlasovanie :
za : 22
proti : 1
zdržali sa : 5

Ing. Richard Frimmel
starosta
Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta
PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie
Ing. Martin Bartoš
overovateľ
Ing. Gabriela Vojtechová
overovateľ

Bratislava 22. 6. 2010
Spracovala : Júlia Červenková


Vytvorené: 11.08.2010 14:32,