Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vedúca/vedúci referátu sociálnych vecí

Vedúca/vedúci referátu sociálnych vecí
15.05.2024 -

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

 

V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Vedúca/Vedúci referátu sociálnych vecí

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Mesačný plat: od 1800 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 • zabezpečovanie a koordinácia chodu činnosti referátu sociálnych vecí na oddelení sociálnych služieb v agendách:

- sociálnoprávnej ochrany,

  • sociálnej posudkovej činnosti,
  • komunitnej práce,
  • preventívnej činnosti,
  • poskytovania finančných príspevkov,
  • sociálnej výdajne,
   · samostatné spracovanie materiálov koncepčného charakteru, analýz a návrhov z oblasti sociálnej starostlivosti v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
 • príprava materiálov v sociálnej problematike pre komisie, radu a zastupiteľstvo,
 • vykonávanie ďalších potrebných úloh v rámci denného chodu oddelenia sociálnych služieb.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v humanitných alebo iných príbuzných spoločenských vedách,
 • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí minimálne 1rok,
 • schopnosť zorientovať sa s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady,
 • zodpovednosť a precíznosť.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:
 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
  • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
  • za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,

 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • motivačný list,

 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/vedúci referátu sociálnych vecí neotvárať“ najneskôr do 03.06.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava
alebo

osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené telefonicky najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 Posledná aktualizácia: 16.05.2024 07:21
Hore
Hore
Hore