Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

21.MZ.- 11.04.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 21. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 11. apríla 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Riazanská č. 75
5. Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Odborárska č. 2
6. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2005
7. Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava -Nové Mesto
8. Návrh siete a organizácie škôl a školských zariadení v školskom roku 2006/2007
9. Návrh vyhradených miest v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na ktorých možno umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 17. júna 2006
10. Návrh na prevod bytov v dome Športová č. 5
11. Návrh stanoviska MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12. Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 172.500,- Sk
13. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ B-NM č. 18/16 zo dňa 18. 10. 2005
14. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 6745/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 v k. ú. Vinohrady pre p. Petra Studeniča s manželkou, bytom Jeséniova č. 45, 831 01 Bratislava
15. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 5750/24 - zastavaná plocha o výmere 38 m2 a pozemku parc. č. 5750/59 - zastavaná plocha o výmere 156 m2 v k.ú. Vinohrady pre Igora Šíra s manželkou, Čremchova 29, Bratislava
16. Návrh na odpredaj stavby, súp. č.  953 na pozemku parc. č. 12738/14 v k.ú. NM pre spoločnosť BAM-EKO, a.s. IČO 35815272, Hálkova 11, 831 03 Bratislava
17. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR BA o dani za užívanie verejného priestranstva
18. Návrh na voľbu do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-18 nasledovné uznesenia:

21/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
do programu rokovania doplniť bod :
- Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR BA o dani za užívanie verejného priestranstva
- Návrh na voľbu do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

21/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. za členov návrhovej komisie :
JUDr. Ivana Sandtnera - za zastupujúceho predsedu
Dušana Bobríka
Mgr. Silviu Ciuttiovú
2. členov mandátovej komisie
Petra Barana
Mgr. Jána Reháčka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Lubomíra Juríka
Ing. Gabrielu Vojtechovú

21/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B 7/15/B.1 12/20 15/16 16/05 B.2 16/12
16/20 18/14 18/15 18/16 19/08/B 20/06/B 20/09
2. splnené sú uznesenia
10/10 13/40 13/19/B 18/17 19/18 19/19 20/03 20/04 20/05 02/06/A 20/07 20/08 20/10 20/11 20/12
- s pripomienkou : uznesenie 13/40 zaradiť do bodu 2. - splnené

21/04 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75
- bez pripomienok
B. u k l a d á
riaditeľovi ZŠsMŠ
postupovať pri zabezpečovaní prác verejným obstarávaním v súlade s platným zákonom T: trvale

21/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2
- bez pripomienok

21/06 Miestne zastupiteľstvo
1. s ú h l a s í s c e l o r o č n ý m h o s p o d á r e n í m
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2005
a/ bez výhrad
2. s c h v á ľ u j e
prebytok hospodárenia za rok 2005, vo výške 7.399.720,39 SKK a jeho pridelenie do :
- rezervného fondu vo výške 6.899.720,39 Sk
- sociálneho fondu vo výške 500.000,-- Sk
3. s c h v á ľ u j e
účtovnú závierku za rok 2005 organizáciám:
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto
- EKO-podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanska
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- bez pripomienok

21/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

21/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. Sieť a organizáciu škôl a školských zariadení v školskom roku 2006/2007
2. Zmenu názvu ZŠsMŠ ul. Jeséniova č. 54 na ZŠsMŠ Koliba, Jeséniova č. 54, Bratislava

21/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyhradené miesta v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na ktorých možno 21 dní pred voľbami do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať dňa 17. júna 2006, umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií
- bez pripomienok

21/10 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
prevod bytov v dome Športová č. 5 a zastavaného pozemku parc. č. 11299/5 do vlastníctva nájomcov bytov:
P.č. Č.bytu Posch. Nájomca/ Podlah. Podiel na spol. Spolu cena nadobúdateľ plocha častiach bytu a byt pozemok, a zar.domu a pozemku
1. 1 1 Valovčiaková Eva 50,80 m2 5080/49733 379.460,-Sk
2. 2 1 Bučeková Terézia 51,66 m2 5166/49733 385.880,-Sk
3. 3 2 Drobný Ján 98,97 m2 9897/49733 739.280,-Sk
4. 4 3 Mgr.Lučanská Ľubica 98,97 m2 9897/49733 739.280,-Sk
5. 5 4 Grič Jaroslav 98,68 m2 9868/49733 737.110,-Sk
- bez pripomienok

21/11 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR BA o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ku ktorému Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nemá pripomienky
B. p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richarda Frimmela, aby v súlade so Štatútom hl. m. SR BA oznámil primátorovi hl. m. SR BA Ing. Andrejovi Ďurkovskému stanovisko MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- bez pripomienok

21/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
v zmysle čl. 15 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR BA zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným odpísanie pohľadávky za pokutové bloky vo výške 172.500.- SK
- bez pripomienok

21/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 18/16 schváleného dňa 18.10.2005 nasledovne :
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6005/29 - záhrada o výmere 39m2 v k.ú. Vinohrady Petrovi Lörincovi s manželkou, bytom Nová Lipnica č. 283, 900 42 Dunajská Lužná, za cenu 3.024,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 490/2004 Z.z. za 120.000,- Sk
- bez pripomienok

21/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6745/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2 v k.ú. Vinohrady Petrovi Studeničovi s manželkou, bytom Jeséniova č. 45, Bratislava za cenu 3.000,- Sk/m2, celkove za 3.000,- Sk
- bez pripomienok

21/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 5750/24 - zastavaná plocha o výmere 38m2 a pozemku, parc. č. 5750/59-zastavaná plocha o výmere 156 m2 vytvoreného na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 9/2004 z pozemku parc. č. 5750/39 v k.ú. Vinohrady, spolu o výmere 194 m2 pre Igora Šíra s manželkou, bytom Bratislava Čremchová č. 29 za cenu 4.000,- Sk/m2, celkove za 776.000,- Sk
- bez pripomienok

21/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj stavby so súp. č. 2953, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12738/14 - zastavaná plocha o výmere 622 m2 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť BAM-EKO, a.s., Hálkova č. 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35815272 za cenu 12.406.198,- Sk
- bez pripomienok

21/17 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR BA o dani za užívanie verejného priestranstva
- s pripomienkou :
v § 6 ods. 1 písm b) bod 3 upresniť text v tom zmysle, že daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za každý aj začatý deň po uplynutí doby 30 dní
B. p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richarda Frimmela,
aby v súlade so Štatútom hl. m. SR BA oznámil primátorovi hl. m. SR BA Ing. Andrejovi Ďurkovskému stanovisko MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o dani za užívanie verejného priestranstva
- bez pripomienok

21/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III pre volebné obdobie rokov 2006-2010:
p. Danielu Blažíčkovú
p. Elenu Šotnárovú
p. Darinu Bakošovú
p. Ing. JUDr. Mariána Farbu
p. Annu Schifferovú
p. Soňu Kročilovú
p. Drahomíru Didovovú
p. Vlastu Zábojníkovú
p. Máriu Pattrmannovú
p. Ing. Oľgu Jágerskú
p. Štefániu Ďuračinskú
p. Pavla Volára
p. Mgr. Agnesu Rybárovú
p. Miladu Lengyelovú
p. Darinu Korábovú
p. Jána Šuttu
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

JUDr. Ivan Sandtner
zastupujúci predseda návrhovej komisie

Lubomír Jurík
overovateľ

Ing. Gabriela Vojtechová
overovateľ

Bratislava 11. 4. 2006
Spracovateľ : Júlia Červenková
Vytvorené: 30.03.2010 20:20,
Hore
Hore
Hore