Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
02.05.2023 -

pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

dňa 20.05.2023 od 08,00 h do 10,00 h

v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

v areáli EKO Podniku na Račianskej ul.

za nasledovných podmienok :

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS,               s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byt‘ uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia a obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 Posledná aktualizácia: 29.05.2023 09:29
Hore
Hore
Hore