Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

20.MZ.- 14.02.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 20. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14. februára 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh na odpis nedoplatku dane z nehnuteľností, ktorá bola za rok 1999 vyrubená daňovníkovi firme PECOM, s.r.o., so sídlom Trnovec nad Váhom č. 99
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2005
6. Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie ZŠ Kalinčiakova č. 12
7. Návrh na pristavovanie veľkorozmerných kontajnerov pre rok 2006
8. Návrh na prevod bytov v dome Športová č. 5
9. Návrh na prevod nebytového priestoru so súp. č. 392 na ul. J. C. Hronského
10. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
11. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
12. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava, a.s.
13. Žiadosť o uvoľnenie z funkcie člena-odborníka z Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratslava-Nové Mesto (ústne)

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-13 nasledovné uznesenia:

20/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
do programu rokovania doplniť bod :
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava, a.s.
- Žiadosť o uvoľnenie člena-odborníka z Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

20/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. za členov návrhovej komisie :
Ing. Libora Gašpierika
Dagmar Arvayovú
2. členov mandátovej komisie
Luboša Juríka
Ing. Gabrielu Vojtechovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Zdenku Urbaškovú

20/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis nedoplatku dane z nehnuteľností, ktorá bola na rok 1999 vyrubená platobným výmerom č. 4518 zo dňa 26.2.1999 daňovníkovi - firme PECOM, spol. s r.o. so sídlom Trnovec nad Váhom č. 99, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok

20/04 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B 7/15/B.1 10/10 12/20 13/19/B 13/40 15/16
16/05/B.2 16/12 16/20 18/14 18/15 18/16 18/17 19/08.B
19/18 19/19
2. splnené sú uznesenia
16/19/C 18/18 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08/A 19/09 19/10
19/11 19/12 19/13 19/14 19/15 19/16 19/17 19/20 19/21 19/22
- bez pripomienok

20/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o vyhodnotení sťažností a petícií za rok 2005
- bez pripomienok

20/06 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova č. 12
- bez pripomienok
B. u k l a d á
riaditeľovi ZŠ
venovať zvýšenú pozornosť posudzovaniu kritérií výberu dodávateľov pri realizácií zákona o verejnom obstarávaní T: trvale

20/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pristavovanie veľkorozmerných kontajnerov pre rok 2006
- bez pripomienok

20/08 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e  z   r o k o v a n i a
návrh na prevod bytov do vlastníctva nájomcov bytov v dome Športová č. 5 a zastavaného pozemku parc. č. 11299/5 na základe žiadosti nájomcov bytov:
P.č. Č.bytu Posch. Nájomca/ Podlah. Podiel na spol. Spolu cena nadobúdateľ plocha častiach bytu a byt pozemok, a zar.domu a pozemku
1. 1 1 Valovčiaková Eva 50,80 m2 5080/49733 379.460,-Sk
2. 2 1 Bučeková Terézia 51,66 m2 5166/49733 385.880,-Sk
3. 3 2 Drobný Ján 98,97 m2 9897/49733 739.280,-Sk
4. 4 3 Mgr.Lučanská Ľubica 98,97 m2 9897/49733 739.280,-Sk
5. 5 4 Grič Jaroslav 98,68 m2 9868/49733 737.110,-Sk

20/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prevod nebytového priestoru so súp. č. 392 na ul. J. C. Hronského o rozlohe 40,8 m2 úžitkovej plochy, postavenej na parcele 11 921/70 k.ú. Nové Mesto do vlastníctva Vladimíra Turčana za cenu 244 800,- Sk bez pozemku
- bez pripomienok

20/10 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok

20/11 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok

20/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava, a.s.
- s pripomienkou :
- v § 3 ods. 2 doplniť písm. l/ znenia :
"l/ spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje."

20/13 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť o uvoľnenie z funkcie člena odborníka Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM Ing. Petra Pisoňa
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

MUDr. Eleonóra Grmanová
predseda návrhovej komisie

Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc.
overovateľ

Zdenka Urbašková
overovateľ

Bratislava 14. 2. 2006
Spracovateľ : Júlia ČervenkováVytvorené: 30.03.2010 20:20,