Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zákaz predaja alkoholických nápojov vo vymedzenom území mestskej časti v termíne od 12.00 hod. dňa 27. júla 2022 do 06.00 hod. dňa 28. júla 2022

22.07.2022 -
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zastúpená starostom, v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a v súlade s článkom 34 ods. 3 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov
 
z a k a z u j e
 
v termíne od 12.00 hod. dňa 27. júla 2022 do 06.00 hod. dňa 28. júla 2022

predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, t. z. liehovín, destilátov, vína, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach v blízkosti Národného futbalového štadióna - Tehelné pole, vo vymedzenom území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ohraničenom ulicami Tomášikova (obojstranne) od Vajnorskej po Trnavskú cestu, Trnavská cesta od križovatky Tomášikova - Trnavská cesta po Trnavské mýto (vrátane), Vajnorská ulica (obojstranne) z Trnavského mýta po križovatku Vajnorská – Tomášikova, a v priestoroch Národného futbalového štadióna - Tehelné pole

Bližšie informácie


Vytvorené: 22.07.2022 09:09, webman
Hore
Hore
Hore