Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

20.04.2010

späť na : zoznam uznesení
                  2010

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 22 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 20. apríla 2010

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009
5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39, Bratislava
6. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejno-prospešných služieb, schválených MZ MČ B-NM dňa 9. 10. 2007 a príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 12. 2007
7. Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“
8. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení VZN MČ B-NM č. 5/1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 a VZN MČ B-NM č. 10/2008
10. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2010/2011
11. Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
12. Správa o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
13. Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 12422 k. ú. Nové Mesto
14. Návrh na zmenu a doplnenie podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
15. Návrh zoznamu hmotných hnuteľných a zaniknutých pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
17. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k
a/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ......../2010 z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
b/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č..... z ....... 2010 o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy
c/ Návrhu Štatútu Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení Štatút Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 15.5.2000
18. Návrh členov komisie pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
19. Ústny návrh poslanca – Realizácia koncertu v areáli Kuchajda
20. Zmena uznesenia MZ MČ B-NM 20/18 zo dňa 15. 12. 2009“

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-20 uznesenia:

22/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
s pripomienkou :
- do programu rokovania doplniť materiál :
„Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k
a/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ../2010 z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
b/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č..... z ....... 2010 o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy
c/ Návrhu Štatútu Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení Štatút Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 15.5.2000
„Návrh členov komisie pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy“
„Ústny návrh poslanca – Realizácia koncertu v areáli Kuchajda“
„Zmena uznesenia MZ MČ B-NM 20/18 zo dňa 15. 12. 2009“
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

22/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Martina Bartoša
Danielu Šišolákovú
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Petru Masácovú
Ing. Annu Jánošovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Dúžekovú
Jozefa Kunu
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 1

22/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 3/14, 14/08/B, 16/19/1.A,C,D, 17/14, 19/08, 19/13, 20/08/B, 20/18, 21/08, 21/09, 21/14,
2. splnené sú uznesenia:
21/03, 21/04, 21/05, 21/06, 21/07, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/15
3. zrušuje sa uznesenie:
9/15
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 1

22/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2009
.- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 2

22/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 1

22/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejno-prospešných služieb, schválených MZ MČ B-NM dňa 9.10.2007 a príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených MZ MČ BNM dňa 11. 12. 2007
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

22/07 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia DK Kramáre“
B. podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku nasledovných prác :
B.1 Dopĺňa sa odsek, ktorý v zmluvách zavádza tzv. „zádržné právo vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH a ktorý upravuje postupné uvoľňovanie zadržanej sumy (postupne po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov záručnej doby diela), pričom sa vytvorí možnosť nahradenia zádržného bankovou zárukou, ktorá sa znižuje postupne po uplynutí 12, 24 a zaniká po 36 mesiacoch.
B.2 Článok zmluvy, ktorý upravuje odovzdanie diela sa upraví nasledovne :
Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote objednaním u tretej osoby alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelné vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky)
B.3 Článok zmluvy, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, záruka sa upravuje nasledovne:
B.3a Dopĺňa sa odsek, ktorý taxatívne vymedzuje záručnú dobu na stavebné práce a použité materiály, výrobky a technologické zariadenia.
B.3b Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote u tretej osoby alebo vady odstráni sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelne vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky).
B.3c Dopĺňa sa možnosť vyžadovania náhradného plnenia alebo zľavy z ceny diela v prípade neodstrániteľnej vady.
B.3d Dopĺňa sa odsek, ktorý zavádza pravidelné záručné prehliadky diela (vždy po uplynutí prvých 12, 39 a 59 mesiacov záručnej doby).
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

Redakčné oznámenie o oprave chyby v uznesení MZ MČ Bratislava - Nové Mesto č. 22/07 zo dňa 20.04.2010

22/08 Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2009
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
B. s c h v a ľ u j e
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 12.652 tis. €, výdavky 12.613 tis. € a prebytok 39 tis. €
- v kapitálovom rozpočte príjmy 1.606 tis. €, výdavky 3.433 tis. € a schodok 1.827 tis. €
- príjmové finančné operácie 2.359 tis. €
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009 vo výške 1.788 tis. €
4. Upravený schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení účelovo určených prostriedkov vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009 v sume 1.899 tis. €
5. Vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 1.899.255,54 € zo zostatku finančných operácií
6. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 460.207,68 € prideliť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
7. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
8. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2009 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a schválenie účtovných závierok organizácií za rok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0
C. ž i a d a
starostu
predložiť zoznam darcov finančných prostriedkov do účelového mimorozpočtového peňažného fondu uvedením meny darcu a výšky poskytnutého daru T: 22.6.2010
Hlasovanie : za : 21
proti : 6
zdržali sa : 4

22/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/1999, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2000, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2001, Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 1

22/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2010/2011
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

22/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

22/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti Okrskovej stanice mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

22/13 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti – pozemku parc. Č. 12421 k. ú. Bratislava-Nové Mesto – záhrady o celkovej rozlohe 500 m2 v lokalite Zátišie. Vyvolávacia cena je 93 200 €.
Hlasovanie : za : 18
proti : 10
zdržali sa : 3

22/14 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/14 zo dňa 16.6.2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za 27
proti : 0
zdržali sa : 2

22/15 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
zoznam hmotných hnuteľných a zaniknutých pamätihodností mestskej časti Bratislava- Nové Mesto:
a/ erb mestskej časti
b/ zástava mestskej časti
c/ pečať mestskej časti
d/ kronika mestskej časti
e/ insígnie starostu mestskej časti
f/ obraz starostu mestskej časti RNDr. Miloša Lamperta
g/ usadlosť grófa Berchtolda
2. p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zaslaním predloženého materiálu a schváleného uznesenia na adresu Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 27
proti : 0
zdržali sa : 0

22/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 1

22/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko k
a/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ..../2010 z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
b/ Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. .... z ...... 2010 o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy
c/ Návrhu Štatútu Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení Štatút Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 15.5.2000
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

22/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov komisie pre zmiernenie hospodárskej krízy : Ing. Katarínu Liptákovú, Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc., Ing. Patricka Luttera, Ing. Andreja Krabáča, JUDr. Adriana Kuceka
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 21
proti : 4
zdržali sa : 5

22/19 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
finančnú spoluúčasť MČ B-NM na príprave koncertu operného umelca v areáli Kuchajda
Hlasovanie : za : 14
proti : 2
zdržali sa : 15

22/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nový text uznesenia č. 20/18 zo dňa 15. 12. 2009 nasledovne :
„Miestne zastupiteľstvo
ukladá
prednostovi MÚ
priebežne predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií spolufinancovaných mestskou časťou vo všetkých kluboch dôchodcov
Hlasovanie : za : 24
proti : 2
zdržali sa : 2

Ing. Richard Frimmel
 starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Anna Dúžeková
overovateľ

Jozef Kuna
overovateľ

Bratislava 21. 4. 2010
Spracovala : Júlia Červenková


späť na : zoznam uznesení
                  2010


Vytvorené: 07.05.2010 08:22,
Hore
Hore
Hore