Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

20.- 15.12.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 20 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 15. decembra 2009

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Město
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2010
5. Správa z kontroly Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
6. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Odborárska č. 2, Bratislava, schválených MZ MČ B-NM dňa 19. 2. 2008
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2010 - 2012
9. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
10. Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
11. Návrh Dodatku č. 4 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
12. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
13. Návrh časového plánu zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
14. Návrh vecného plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
15. Návrh na pomenovanie ulice v lokalite „Urbanistický obvod Medika“ – prepojenie medzi ulicami Rožňavská a Vajnorská
16. Stanovisko MZ MČ B-NM k predloženému návrhu na nezaradenie vybraných miestnych komunikácií III. a IV. triedy do zimnej služby 2009/2010
17. Osadenie tabule na pozemku parc. č. 6677/2, zastavané plochy a nádvoria
18. Časový plán kultúrno-spoločenských akcií v kluboch dôchodcov v MČ B-NM

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-18 uznesenia:

20/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

20/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Jána Reháčka
Mgr. Dušana Jaroša
2. členov mandátovej komisie
Vladimíra Margoliena
Dagmar Arvayovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Ing. Gabrielu Vojtechovú
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

20/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 3/14, 9/15, 14/08/B, 17/14, 19/07, 19/08, 19/13, 19/19, 19/20, 19/21
2. Splnené sú uznesenia:
16/19/1B, 19/03, 19/04, 19/05, 19/06, 19/09, 19/10, 19/11, 19/12, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/22
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

20/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2010
s pripomienkou: - bod 2. doplniť o: Kontrola investičnej akcie „Rekonštrukcia DK Kramáre“
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

20/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

20/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Odborárska 2, schválených MZ MČ B-NM dňa 19. 2. 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

20/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
- s pripomienkou :
- v názve VZN MČ B-NM doplniť za slovo dotácie „na prevádzku a mzdy ...“
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

20/08 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2010 vo výške 17.782.697 €
2. záväzné úlohy, limity
- bez pripomienok
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti
1. upravovať v priebehu roka 2010 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
C. b e r i e n a v e d o m i e
- návrhy rozpočtov na roky 2011 a 2012
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 1

20/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 0
zdržali sa : 0

20/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 1

20/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 5 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 1

20/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 1

20/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

20/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
-bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

20/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pomenovanie ulice Nová Rožňavská v lokalite „Urbanistický obvod Medika“ – prepojenie medzi ulicami Rožňavská a Vajnorská
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 1
zdržali sa : 6

20/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k predloženému návrhu na nezaradenie vybraných miestnych komunikácií III. A IV. Triedy do zimnej služby 2009/2010
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 1

20/17 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi MÚ
zabezpečiť tabuľové označenie pozemku parc. č. 6677/2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 3610, že „Tento pozemok je voľne prístupná pešia komunikácia v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto„
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 2
zdržali sa : 3

20/18 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi MÚ
priebežne predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií organizovaných a spolufinancovaných miestnym úradom vo všetkých kluboch dôchodcov v MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 3
zdržali sa : 3


Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie


Doc. Ing. Ružena Apalovičová
overovateľ
Ing. Gabriela Vojtechová
overovateľ


Bratislava 15. 12. 2009
Spracovala : Júlia Červenková

späť na : zoznam uznesení
                2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:51,
Hore
Hore
Hore