Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

1.MMZ.- 23.01.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 1. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 23. januára 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, predsedu komisie kultúry a športu a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Návrh na schválenie gescie poslancov pre jednotlivé volebné okrsky
6. Návrh na vytvorenie Komisie o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
7. Návrh na zmenu uznesenie MZ MČ B-NM zo dňa 22. 12. 2006 uvedeného pod č. 01/11 v tom, že MZ MČ B-NM odvoláva Ing. Richarda Modráka z funkcie člena odborníka finančnej komisie MZ MČ B-NM a p. Mirona Zavackého z funkcie člena odborníka komisie školstva MZ MČ B-NM z dôvodu, že nie sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-7 nasledovné uznesenia :

1M/01 Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
- do programu rokovania zaradiť body :
"Návrh na vytvorenie Komisie o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
"Návrh na zmenu uznesenie MZ MČ B-NM zo dňa 22. 12. 2006 uvedeného pod č. 01/11 v tom, že MZ MČ B-NM odvoláva Ing. Richarda Modráka z funkcie člena odborníka finančnej komisie MZ MČ B-NM a p. Mirona Zavackého z funkcie člena odborníka komisie školstva MZ MČ B-NM z dôvodu, že nie sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

1M/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. členov návrhovej komisie :
Ing. Annu Dúžekovú
Mgr. Adriana Kuceka
2. členov mandátovej komisie :
Ing. Katarínu Liptákovú
Ing. Libora Gašpierika
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Mariána Vereša
Mgr. Jána Reháčka

1M/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, ž e
zákonom predpísaný sľub zložili novozvolení poslanci Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
1. JUDr. Tomáš Korček
2. Ing. arch. Otto Novitzky

1M/04 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
a/ za člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto JUDr. Tomáša Korčeka
b/ za člena odbornej komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry MZ MČ B-NM Ing. arch. Otta Novitzkého
- bez pripomienok

1M/05Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
rozdelenie gescie poslancov pre jednotlivé volebné okrsky podľa návrhu
- bez pripomienok

1M/06 Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Komisiu o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v zložení :
predseda : Mgr. Gerti Duni
členovia : Mgr. Dušan jaroš
Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc.
Ing. Patrick Lutter
Ing. Andrej Krabáč
Ing. arch. Jaroslav Paška
JUDr. Zuzana Olexová
Ing. Jozef Bača, PhD., M.Phil.
Ing. Marián Vereš
tajomník : Ing. Ján Dubravec
- bez pripomienok

1M/07 Miestne zastupiteľstvo
m e n í
uznesenie č. 01/11 MZ MČ B-NM zo dňa 22. 12. 2006 a
o d v o l á v a
1. Ing. Richarda Modráka, bytom Lenardova č. 14, 851 01 Bratislava z funkcie člena odborníka pre finančnú komisiu Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM
2. Mirona Zavackého, bytom Zahradnícka č. 59, 821 06 Bratislava z funkcie člena odborníka komisie školstva Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM z dôvodu, že nie sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predseda návrhovej komisie

Ing. Marián Vereš
overovateľ

Mgr. Ján Reháček
overovateľ

Bratislava 23. 1. 2007
Spracovala : Anna Zachová
Vytvorené: 29.03.2010 12:40,
Hore
Hore
Hore