Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistici budú zisťovať informácie o príjmoch a životných podmienkach

25.01.2022 -
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. To umožňuje nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv a zaradených viac ako 7 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 22. júla 2022.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. 
Podrobnejšie informácie sú na stránke www.statistics.sk alebo na tel. čísle: 02/69250 410, 0905 920 662 - Mgr. Roman Schieber.


Vytvorené: 25.01.2022 11:27, webman
Hore
Hore
Hore