Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku
28.09.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 2
Základná zložka mzdy: od 800 € do 950 € v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • dodatočný plat a odmeny podľa kolektívnej zmluvy + osobné odmeny podľa výkonov,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • stravné lístky v hodnote nad zákonný limit,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Rámcová náplň práce:
 • vykonáva pochôdzkovú činnosť zameranú na kontrolu dodržiavania poriadku a čistoty na území mestskej časti, na kontrolu dodržiavania podmienok a podrobností držania psov na území mestskej časti, na kontrolu starostlivosti o zeleň na území mestskej časti a na kontrolu dodržiavania prevádzkových poriadkov detských ihrísk, športových a rekreačných areálov v pôsobnosti mestskej časti v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
 • v prípade nesplnenia uložených opatrení povinným subjektom oznamuje predmetné príslušným organizačným útvarom za účelom začatia priestupkového konania alebo konania o správnom delikte,
 • vyhľadáva, dokumentuje a vedie evidenciu opustených vozidiel bez EČV, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje autorizovanej firme pri ich odstránení z miesta,
 • v spolupráci s príslušným organizačným útvarom dokumentuje výtlky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe mestskej časti, porušenia chodníkov a obrubníkov, poškodené a korodujúce zábradlia, chýbajúce kanalizačné poklopy a upchané dažďové vpuste,
 • dokumentuje nelegálne uložený odpad na území mestskej časti,
 • vykonáva kontrolu stavu verejného osvetlenia a prípadné poškodenie oznamuje príslušnému správcovi verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje roznos propagačných materiálov o konaní verejno-prospešných prác, športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z danej pracovnej pozície.
Druh pracovného pomeru: 
 • plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
Ďalšie požiadavky:
 • vítaná prax vo verejnej správe,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Predpokladaný termín nástupu:
 • Ihneď/dohodou
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* zaslať do 08.10.2021 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava

alebo ingrid.holla@banm.sk
______________________________________________________________________________________________________
*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 28.09.2021 09:20, webman
Hore
Hore
Hore