Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku a vnútornej správy
29.04.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie  VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Miesto výkonu práce:
 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Základná zložka mzdy: 1400 € - 1800€ v závislosti od skúseností uchádzača

Rámcová náplň práce: Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického alebo technického smeru
Ďalšie požiadavky: Zamestnanecké výhody, benefity: Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia SMaVS“ najneskôr do 24.05.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: Jún 2021 / dohodou


Vytvorené: 29.04.2021 08:12, webman