Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku a vnútornej správy
29.04.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie  VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Miesto výkonu práce:
 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Základná zložka mzdy: 1400 € - 1800€ v závislosti od skúseností uchádzača

Rámcová náplň práce:
 • riadi, kontroluje, plánuje, metodicky usmerňuje a hodnotí prácu zamestnancov oddelenia,
 • zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrátnickej služby a prevádzky vozového parku,
 • zodpovedá za vypracovanie plánu bežných opráv a jeho realizáciu,
 • zodpovedá za zabezpečenie komplexnej agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany – v rozsahu zabezpečenia zákonných povinností vyplývajúcich pre mestskú časť ako zamestnávateľa a vlastníka, resp. správcu nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje a zodpovedá za riadne fungovanie registratúrneho strediska, podateľne, osvedčovania podpisov a listín, telefonickej ústredne,
 • dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie platnej legislatívy, interných noriem a zásad zamestnancami oddelenia a iné.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického alebo technického smeru
Ďalšie požiadavky:
 • min. 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia SMaVS“ najneskôr do 24.05.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: Jún 2021 / dohodou


Vytvorené: 29.04.2021 08:12, webman
Hore
Hore
Hore