Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu
21.04.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie  VEDÚCEHO MATRIČNÉHO ÚRADU

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Ponúkaná mzda: od 1400€ do 1800€ v závislosti od praxe uchádzača Rámcová náplň práce: Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho smeru, osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti Matričného úradu
Jazykové znalosti: anglický alebo nemecký jazyk

Ďalšie požiadavky: Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Matričného úradu-neotvárať“ najneskôr do 12.05.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou


Vytvorené: 21.04.2021 08:58, webman