Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu
21.04.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie  VEDÚCEHO MATRIČNÉHO ÚRADU

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Ponúkaná mzda: od 1400€ do 1800€ v závislosti od praxe uchádzača
 • Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Rámcová náplň práce:
 • zodpovedá za chod a riadenie Matričného úradu,
 • posudzuje platnosť listín vydaných v zahraničí a pre použitie do zahraničia,
 • posudzuje verejné listiny podľa medzinárodných zmlúv,
 • posudzuje písomné a e-mailové podania,
 • metodicky usmerňuje a oboznamuje pracovníčky matriky s novými elektronickými aplikáciami v rámci MV SR,
 • metodicky usmerňuje organizácie v oblasti rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • dôsledne využíva programové vybavenie samostatného počítačového programu
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho smeru, osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti Matričného úradu
Jazykové znalosti: anglický alebo nemecký jazyk

Ďalšie požiadavky:
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • riadiaca prax vítaná,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Matričného úradu-neotvárať“ najneskôr do 12.05.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou


Vytvorené: 21.04.2021 08:58, webman
Hore
Hore
Hore