Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia školstva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia školstva
14.04.2021 -

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA ŠKOLSTVA
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ponúkaná mzda: od 1400€ do 1700€ v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Rámcová náplň práce: Komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia.
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zameranie pedagogika, školstvo, učiteľstvo.
Ďalšie požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na I. alebo II. stupeň ZŠ,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • riadiaca prax minimálne 2 roky,
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a školstva,
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilita, zvládanie stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia oddelenia.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia školstva - neotvárať“ najneskôr do 05.05.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: Jún 2021/dohodouVytvorené: 14.04.2021 10:27, webman
Hore
Hore
Hore