Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

18.- 28.08.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 18 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 28. august 2009

programu rokovania :
1. Otvorenie
2. Správa predsedu mandátovej komisie
3. Schválenie programu
4. Doplnenie mandátovej komisie a voľba overovateľov záznamu
5. Hymna Slovenskej republiky
6. Slávnostný príhovor ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky
7. Kultúrny program
8. Oceňovanie fyzických osôb za zásluhy o rozvoj mestskej časti
9. Ukončenie zasadnutia


Na zasadnutí neboli prijaté žiadne uznesenia

späť na : zoznam uznesení
                2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:23,