Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

17.- 16.06.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A zo 17 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 16. júna 2009

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Město
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2009
5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou č. 2, Bratislava
6. Návrh stanoviska k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
7. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, schváleného 14. 12. 2004
8. Návrh Dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Dodatku č. 5 Zriaďovacej listiny Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Dodatku č. 9 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb
9. Návrh na ocenenie fyzických osôb samosprávou MČ Bratislava-Nové Mesto v roku 2009
10. Návrh podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
11. Návrh na rozhodnutie o prevode bytov Bartoškova č. 4 a Športová č. 1
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 5701/60 v k. ú. Vinohrady pre Ing. Stanislava Tinku s manželkou, bytom 900 32 Borinka 180
13. Návrh na zmenu uznesenia z 13. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 13/12 zo dňa 21. 10. 2008
14. Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže
15. Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov a stavby na Vajnorskej č. 32, Bratislava
16. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál ZŠsMŠ, Za kasárňou 2, Bratislava
17. Návrh na odsúhlasenie realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná“ a odsúhlasenie plného finančného krytia celkových nákladov realizácie uvedeného projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
18. Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 18 uznesenia:

17/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
s pripomienkou : do programu rokovania doplniť body:
- Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov a stavby na Vajnorskej č. 32, Bratislava
- Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál ZŠsMŠ, Za kasárňou 2, Bratislava
- Návrh na odsúhlasenie realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná“ a odsúhlasenie plného finančného krytia celkových nákladov realizácie uvedeného projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
z programu rokovania stiahnuť bod:
- Návrh na rozhodnutie o prevode bytov Bartoškova č. 4 a Športová č. 1
Hlasovanie : za : 26
proti : 1
zdržali sa : 2

17/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Katarínu Liptákovú
JUDr. Vieru Obšitníkovú
2. členov mandátovej komisie
JUDr. Adriána Kuceka – zastupujúceho predsedu komisie
Mgr. Jána Reháčka
Mgr. Petru Masácovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Jánošovú
Dagmar Arvayovú
Hlasovanie : za : 26
proti : 1
zdržali sa : 2

17/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 9/15, 13/12, 14/08/B, 16/06/B, 16/19
2. splnené sú uznesenia:
14/22, 14/23, 14/24, 14/28, 16/03, 16/04, 16/05, 16/06/A, 16/07, 16/08, 16/09, 16/10, 16/11, 16/12,16/13,16/14,16/15,16/16, 16/17, 16/18
3. ruší uznesenie
13/15
4. stráca platnosť
13/12
Hlasovanie : za : 27
proti : 0 zdržali sa : 1

17/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

17/05 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2
B. u k l a d á
riaditeľovi ZŠsMŠ
1. Pri poskytovaní preddavkov na výdavky prevádzkového charakteru postupovať v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
T: ihneď
2. Pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov T: ihneď
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 1

17/06 Miestne zastupiteľstvo
1. n e s ú h l a s í
s návrhom Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
2. s c h v a ľ u j e
pripomienky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
3. ž i a d a
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať pripomienky do Návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 21
proti : 0
zdržali sa : 1

17/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 0

17/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. Dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny Knižnice Bratislava-Nové Mesto s platnosťou od 1.januára 2010
2. Dodatok č. 5 Zriaďovacej listiny Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto s platnosťou od 1. januára 2010
3. Dodatok č. 9 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb s platnosťou od 1. januára 2010
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 0

17/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na ocenenie nasledujúcich osôb „Cenou MČ Bratislava-Nové Mesto v roku 2009“ :
1. Ing. Štefan Beleš
2. Prof. MUDr. Juraj Šteňo
3. Ľubica Vargicová
4. Ing. Milan Vašina
5. Jozef Vengloš
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

17/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Návrh podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
- s pripomienkami :
1. do podmienok zapracovať spôsob platby – refundáciou
2. v bode C. „Podmienky nájomnej zmluvy ....“ text „5 €“ sa nahrádza textom „1€/m2 /rok“
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

17/11 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e z r o k o v a n i a
Návrh na rozhodnutie o prevode bytov Bartoškova č. 4 a Športová č. 1
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 3
zdržali sa : 2

17/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č.5701/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k.ú. Vinohrady a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti trpieť verejné parkovisko na streche garáže súp. č. 2845 pre Ing. Stanislava Tinku s manželkou, bytom 900 32 Borinka č.180 za cenu 67 €/m2, celkovo za 1340,- € (40 368,84,- Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

17/13 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e z r o k o v a n i a
Návrh na zmenu uznesenia z 13.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.13/12 zo dňa 21.10.2008
Hlasovanie : za : 22
proti : 5
zdržali sa : 1

17/14 Miestne zastupiteľstvo
1. v y h l a s u j e
verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky v k. ú. Vinohrady – lokalita Krahulčia ulica v Bratislave
2. s c h v a ľ u j e
podmienky verejnej obchodnej súťaže
3. p o v e r u j e
starostu mestskej časti
podpísaním kúpnej zmluvy s víťazom verejnej obchodnej súťaže
- s pripomienkami:
1. V bode 3 – „Zásady ostatného obsahu kúpnej zmluvy“ v písm. b) sa text „do 30 dní“ nahrádza textom – „...do 15 dní..“
2. V bode 4 – „Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže „
a) v písm. a) sa text „do 30 dní“ nahrádza textom – „...do 15 dní..“
b) vypustiť bod c)
c) upraviť znenie bodu d) na :
„d) kritériom pri vyhodnotení bude ponúknutá cena a prijatie záväzku na vybudovanie obslužnej komunikácie a hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny“
d) v písm. g) sa text „do 60 dní“ nahrádza textom – „...do 30 dní..“
e) po vypustení písm. c) upraviť abecedné usporiadanie
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

17/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby objektu na Vajnorskej č. 32 v Bratislave, súpisné číslo 1352, pozemkov parcelné číslo 11305/1, 11305/2 a 11305/3 katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto o celkovej rozlohe 2 850 m2. K objektu patria aj radové garáže pozostávajúce z troch garáží. Vyvolávacia cena je 1 410 000 € (42 477 660,- Sk)
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 3

17/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál ZŠsMŠ, Za kasárňou 2, Bratislava v celkovej sume 67 061 € (2 020 279,69 Sk)
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 24
proti : 0
zdržali sa : 0

17/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy označenej kódom OPBK/2009/1/03 za účelom realizácie projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007-2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto počas celej doby jeho realizácie,
c) financovanie projektu vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom (574 286,34 €), t.j. 57 428,634 €
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 24
proti : 0
zdržali sa : 0

17/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
- s pripomienkou :
v § 1 vypustiť bod 2
Hlasovanie : za : 19
proti : 3
zdržali sa : 3

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Dagmar Arvayová
overovateľ 

Ing. Anna Jánošová
overovateľ

Bratislava 16. 6. 2009
Spracovala : Júlia Červenková

späť na : zoznam uznesení
                2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:22,