Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
23.07.2019 - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 VYHLASUJE  ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIAROV   
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)  na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
od 19. 07. 2019 od 9:00 hod. do odvolania.
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zároveň zakazuje: Oznam hasičského a záchranného útvaru


Vytvorené: 23.07.2019 13:52, webman