Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
23.07.2019 - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 VYHLASUJE  ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIAROV   
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)  na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
od 19. 07. 2019 od 9:00 hod. do odvolania.
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zároveň zakazuje:
  • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lese.
Oznam hasičského a záchranného útvaru


Vytvorené: 23.07.2019 13:52, webman
Hore
Hore
Hore