Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

15.7.2010


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

U Z N E S E N I A
z 4. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Nové Město konaného dňa 15. júla 2010

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. K uzneseniu č. 23/07/C.2, prijatého dňa 22. 6. 2010
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 3 uznesenia:

4MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

4MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.zastupujúcu predsedníčku návrhovej komisie
Ing. Gabrielu Vojtechovú
členov návrhovej komisie
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Ing. Martina Bartoša
2.členov mandátovej komisie
Jozefa Kunu
Ing. Katarínu Liptákovú
3.overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Dušana Jaroša
Ing. Júliusa Jackuliaka
Hlasovanie :
za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

4MMZ/03 Miestne zastupiteľstvo
p r e r o k o v a l o
informáciu k uzneseniu 23/07/C.2 prijaté dňa 22. 6. 2010
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta
Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta
Ing. Gabriela Vojtechová
zastupujúca predsedníčku návrhovej komisie
Mgr. Dušan Jaroš
overovateľ
Ing. Július Jackuliak
overovateľ

Bratislava 15. 6. 2010
Spracovala : Júlia ČervenkováVytvorené: 11.08.2010 14:33,
Hore
Hore
Hore