Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

09.11.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zastúpení starostu – Mgr. Rudolfa Kusého vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA STREDISKA KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miesto výkonu práce: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava
                                      Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, Bratislava

Základná zložka mzdy: od 597,- € do 855,- € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača

Náplň práce:

1. zodpovednosť za:

  • riadenie, vytyčovanie úloh, kontrolu a koordinovanie činnosti zamestnancov Strediska kultúry a Domu kultúry,
  • podpisovanie zmlúv a dokumentov,
  • dodržiavanie zákonnosti v obchod kultúrnych zariadeniach v zmysle interných predpisov, ako aj právnych predpisov SR v platnom znení,
  • hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
  • zabezpečovanie a koordináciu kultúrno-spoločenských akcií, ich propagáciu a iné,

2. spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
3. spolupráca na tvorbe stratégie zvyšovania príjmov v súlade s rozpočtom plánovaných príjmov,
4. vzdelávanie sa, sledovanie vývoja v kultúrno-osvetovej činnosti,
5. dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
6. zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
7. ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

Kvalifikačné predpoklady:  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
                                              - 5 rokov praxe v oblasti kultúry,
                                              - prax v riadiacej funkcii vítaná.

Ďalšie požiadavky:

- spoľahlivosť a flexibilita,
- znalosť príslušnej legislatívy, znalosť kultúrneho života v meste výhodou,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- komunikatívnosť,
- organizačné schopnosti,
- znalosť práce s počítačom,
- vypracovaný projekt riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- vypracovaný projekt riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Strediska kultúry BNM - neotvárať“ najneskôr do 15.12.2018 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Informácie o rozpočtovej organizácii potrebné k vypracovaniu projektu riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, prípadne iné informácie, budú uchádzačom poskytnuté na vyžiadanie u Mgr. Márii Priečinskej – mailová adresa info@skvajnorska.sk alebo na tel. čísle 02/44 373 760.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: január 2019/dohodou

V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien riaditeľa na návrh starostu vymenúva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Oznámenie pre zamestnancov, ktorým sa plní informačná povinnosť

 Vytvorené: 16.11.2018 12:02, webman
Hore
Hore
Hore