Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU

Výberové konanie na obsadenie miesta   VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU
28.09.2018 -
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Základná zložka mzdyOd 632 € do 905 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača

Rámcová náplň práce:
- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia,
- vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady,
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia, dodatočné povolenia stavieb, reklamné stavby,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasy na skúšobné prevádzky,
- povoľuje odstránenie stavieb, nariaďuje odstránenie stavieb,
- prerokúvanie priestupkov fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, za stavebné oddelenie a za špeciálny stavebný úrad, ukladá sankcie, vydáva rozhodnutia o uložení pokuty,
- vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve

Špeciálny stavebný úrad
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebnej úprave a udržiavacích prácach na miestnych komunikáciách II. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, vydáva rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, dodatočné povolenia stavieb,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby,
- spracovávanie podkladov a povoľovanie odstránení stavieb, nariadení na odstránenie stiavieb

Kvalifikačné predpoklady 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
- technického smeru so zameraním na pozemné stavby, architektúru, právneho smeru
- prax súvisiaca s riadením stavebného úradu minimálne 0,5 roka,
- osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.

Ďalšie požiadavky :

- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch (stavebný zákon, vykonávacie
vyhlášky, správny poriadok a i.),
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚKaSP - neotvárať“ najneskôr do 31.10.2018 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Oznámenie pre zamestnancov ktorým sa plní informačná povinnosť

 

 

 

 

 

 

 

 Vytvorené: 28.09.2018 06:56, webman
Hore
Hore
Hore