Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta rozpočtu

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta rozpočtu
06.09.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
referent rozpočtu

Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie hospodárske a finančné

Základná zložka mzdy: od 516,- do 739,- eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača

Druh pracovného pomeruplný úväzok

Požadované vzdelanie: stredoškolské, ekonomického smeru
potrebná prax v oblasti rozpočtu verejnej správy, prípadne štátnej správy

Náplň práce:

  • realizuje predkontáciu rozpočtových položiek v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie, funkčnej klasifikácie, programovej štruktúry za bežné a kapitálové príjmy a výdavky,
  • kontroluje a rozpočtuje bežné a kapitálové príjmové a výdavkové položky,
  • sleduje použitie finančných prostriedkov fondov a kontroluje ich čerpanie,
  • sústreďuje a spracováva rozpočtové požiadavky pre zostavenie návrhu rozpočtu, spracováva monitorovacie správy plnenia rozpočtu, spolupracuje pri spracovaní záverečného účtu a zostavení výkazu FIN 1-12,
  • pripravuje rozpočtové opatrenia a zmeny rozpočtu mestskej časti v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkov

Predpokladaný termín nástupu: október 2018/(dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 28.09.2018 na adresu:

              Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,

personálny úsek , Junácka ul. l,

832 91 Bratislava 3

alebo zuzana.lehocka@banm.sk

*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

 Vytvorené: 06.09.2018 13:20, webman
Hore
Hore
Hore