Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

14.- 16.12.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

U Z N E S E N I A zo 14. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa 16. decembra 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (na stôl)
5. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2009
7. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ Riazanská, ZŠ s MŠ Cádrova, schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 4. 2005 a 14. 2. 2006
8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2009 - 2011
9. Návrh Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa menia k 1. 1. 2009 v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
10. Návrh Dodatku č. 2 „Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2008, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
12. Návrh zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005, zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 , zo dňa 10. 4. 2007 a VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
14. Návrh úpravy Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM
15. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
17. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009
18. Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009
19. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
20. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v zóne Podhorský pás
21. Návrh zoznamu pamätihodností v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
22. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 5803/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m2, v k. ú. Vinohrady, pre Mgr. Petra Strešnáka, bytom Ladzianskeho č. 8, 831 01 Bratislava
23. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18211/9 - zastavaná plocha o výmere 197 m2 v k. ú. Vinohrady pre p. Danu Pilárikovú, Jelšová 5, 831 01 Bratislava
24. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 17093/64 – zastavané plochy o výmere 309 m2 v k. ú. Nové Mesto pre J. P., s. r. o., Stará Vajnorská č. 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167 a Best All, s. r. o., Stará Vajnorská č. 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 959 185
25. Návrh na zrušenie „Zásad poskytovania paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku za účinkovanie na občianskych obradoch v MČ B-NM
26. Návrh na odvolanie člena odborníka komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a odvolanie a voľbu členov Redakčnej rady novín HNM a voľbu člena Programovej rady TV NM 27. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM na roky 2007-2013
28. Návrh na zmenu uznesenia z 13. MZ MČ B-NM č. 13/13 zo dňa 21. 10. 2008
29. Návrh na zrušenie príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytovanými službami a výkonom sobášnych obradov mimo úradne určenej miestnosti v MČ B-NM
30. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny miestnemu kontrolórovi za rok 2008
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 30 uznesenia:

14/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkami:
- do programu rokovania zaradiť body :
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM na roky 2007-2013
- Návrh na zmenu uznesenia z 13. MZ MČ B-NM č. 13/13 zo dňa 21. 10. 2008
- Návrh na zrušenie príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytovanými
službami a výkonom sobášnych obradov mimo úradne určenej miestnosti v MČ B-NM
- Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny miestnemu kontrolórovi za rok 2008
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 1

14/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Jána Reháčka – zastupujúci predseda komisie
JUDr. Adriána Kuceka
Vladimíra Margoliena
2. členov mandátovej komisie
Ing. Martina Bartoša
Jozefa Kunu
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Jána Barcziho
Ing. Annu Dúžekovú
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

14/03 Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu komisie na výber kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM
Hlasovanie : za : 20
proti : 0
zdržali sa : 0
B. s c h v a ľ u j e
tajné hlasovanie voľby miestneho kontrolóra MČ B-NM
Hlasovanie : za : 31
proti : 5
zdržali sa : 1
C. v o l í
volebnú komisiu pre voľbu miestneho kontrolóra MČ B-NM v zložení :
Peter Kerdík – predseda
Ing. Martin Bartoš – člen
Ing. Gabriela Vojtechová – členka
Hlasovanie : za : 38
proti : 0
zdržali sa : 0
D. k o n š t a t u j e
na základe správy volebnej komisie pre voľbu miestneho kontrolóra, že do funkcie
miestneho kontrolóra bol zvolený Ing. Ján Dubravec
Vydané HL : 38
Platné HL : 27
Neplatné HL: 11

14/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Jána Dubravca podľa
predloženého návrhu v termíne od 7. 1. 2009 s mesačnou odmenou vo výške 30%
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 2
14/05 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 8/20/B, 9/05/B,1,4,5, 9/15, 9/16, 13/06/B,E, 13/08, 13/09,
13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18
2. Splnené sú uznesenia:
6/11, 11/19, 13/03, 13/04, 13/05, 13/06 A,D,C, 13/07, 13/10, 13/11, 3/MMZ/03
3. Zrušené sú uznesenia :
9/12, 9/13
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 35
proti : 0
zdržali sa : 0

14/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 36
proti : 0
zdržali sa : 0

14/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtových
organizácií ZŠ s MŠ Riazanská a ZŠ s MŠ Cádrova
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 1

14/08 Miestne zastupiteľstvo

A. s c h v a ľ u j e
1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009 vo výške 529.148
tis. SKK (17.564 tis EUR)
2. záväzné úlohy, limity
- bez pripomienok
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti
1. upravovať v priebehu roka 2009 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky
schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej
časti ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
C. b e r i e n a v e d o m i e
návrhy rozpočtov na rok 2010 a 2011
Hlasovanie : za : 36
proti : 0
zdržali sa : 1

14/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.2/1995 zo dňa 10. 1. 1995 o podmienkach vydávania záväzných
stanovísk pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a
prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení
VZN č. 9/1998 zo dňa 13.10.2008
2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.8/1995 zo dňa 23. 5. 1995 o záväzných častiach Územného plánu zóny
Koliba - Kamenné sady v znení VZN č. 3/2003 zo dňa 10.6.2003
3.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.3/1996 zo dňa 25. 6. 1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto v znení VZN č. 8/1999 zo dňa 13.10.1998
4.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 8/2008 zo dňa
16.12.2008. ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.4/1996 zo dňa 25. 6. 1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení VZN č. 8/1998 zo dňa 13.10.2008 , VZN
č. 3/1999 zo dňa 4.5.1999, VZN č. 6/1999 zo dňa 7.12.1999
5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26. 11. 1996 o záväzných častiach Územného plánu zóny
Koliba – Stráže v znení VZN č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000, VZN 1/2008 zo dňa 16.4.2008
6. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
prírodného areálu Kuchajda v znení VZN č. 5/1999 zo dňa 29.6.1999, VZN č. 12/2000
zo dňa 10.10.2000, VZN č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001
7.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.2/1997 zo dňa 1. 7. 1997, o záväzných častiach Územného plánu zóny
Kramáre – Horný Kramer v znení VZN č. 5/2003 zo dňa 7.10.2003
8.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.5/1997 zo dňa 16. 12. 1997 o vydávaní osvedčenia o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka do evidencie
9.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.13/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach Územného plánu obytnej
zóny Koliba – Briežky
10. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.14/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v
obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto
11. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.15/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o podmienkach a podrobnostiach držania
psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
12. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.16/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - -
Nové Mesto č. 2/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o záväzných častiach Územného plánu zóny
Tehelná
13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.17/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
ihrísk pre deti a mládež
14. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.18/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č. 8 /1994 zo dňa 17. 5. 1994 o rezervnom fonde mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto v znení VZN č.7/1995 zo dňa 11.4.1995 a VZN 9/1995 zo dňa 23.5.1995
15. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 19/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18. 10. 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto
16. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 20/2008 zo dňa
16.12.2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto č.11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových
priestorov v znení VZN č. 2/1996 zo dňa 5.6.1996 a VZN č. 11/1998 zo dňa 13.10.1998
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

14/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č 2 Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto schválených 13. 6. 2006
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

14/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 21/2008 o určení
Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o
mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

14/12 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e z r o k o v a n i a
návrh Zásad pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

14/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005, zo
dňa 13.12.2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007, zo dňa 10.4.2007 a VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo
dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

14/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
od 1. 1. 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

14/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
- s pripomienkou :
- prvá veta znie : „...počet poslancov do 15 minút .. „
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 1

14/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

14/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

14/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

14/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

14/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v zóne Podhorský pás
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

14/21 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
upravený zoznam evidovaných pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
1/ Cesta mládeže, horná Mlynská dolina - VIII mlyn Klepáč
2/ Družstevná, Vajnorská 12,14,16 -obytný blok
3/ Kalinčiakova 2-4 - obytný pavlačový dom
4/ Kamzík - televízna veža
5/ Mestská 1,2, Vajnorská ul. - obytné domy
6/ Námestie Biely Kríž - Biely kríž
7/ Olbrachtova, Chemická, Vihorlatská, Tylová ul. - obytná štvrť Mierová kolónia
8/ Osadná 8,10,12,14, Mestská, Kutuzovova, Tehelná - obytné pavlačové domy
9/ Račianska ul. 103 - vysokoškolský internát Mladá Garda
10/ Račianska ul. 42 - bývalá továreň Stollwerk
11/ Račianska ul., Nobelova - železničná stanica Dynamitka
12/ Vajnorská, Riazanská, Hálkova, Za kasárňou, mimo areálu ZŠ, vežového bytového domu a objektu prokuratúry na Vajnorskej ulici - Ľudová štvrť
13/ Skalická, Nám. Biely Kríž, Pri Bielom Kríži - sídlisko Biely Kríž
14/ Trnavská ul.č.29 - športová hala Pasienky
15/ Ul. Odbojárov - kúpalisko Tehelné pole
16/ Ursínyho č.1,3,4,5,6,7, Americká 1,2, Ľubľanská č.1,2, Ukrajinská 1,10, Sibírska 16,29,Račianska č.33 - obytné domy legionárov
17/ Vajnorská č.2,8, Trnavské mýto, Trnavská č.1,13 - obytné domy z roku 1924
18/ Les nad Kačínom - hraničný „Písaný kameň“
19/ Cesta mládeže - drevený kríž
20/ Cesta mládeže - prícestný stĺp Panny Márie
21/ Cesta mládeže - Železná studnička - vyústenie prameňa
22/ Sedačková lanovka Kamzík
23/ Súbor objektov Domu odborov a kultúrneho zariadenia Istropolis
24/ Hattalova, Kukučínova, Riazanská, Vajnorská - Zátišie
2. p o v e r u j e
prednostu
zaslaním schváleného upraveného a doplneného zoznamu na adresu Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

14/22 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 5803/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m2
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 138/2008 zo dňa 12.11.2008 z pozemku parc.
č. 5803/1 v k.ú. Vinohrady pre Mgr. Petra Strešnáka, bytom Ladzianskeho 8, 831 01
Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 4004,-Sk/m2, celkovo za 2 338 336,-Sk
(77 618,54 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť kupujúcim podpísaná do 60 dní od
schválenia uznesenia a uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy primátorom hl. mesta SR
Bratislava. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 2

14/23 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č.18211/9 – zastavaná plocha o výmere 197 m2 v k.ú. Vinohrady pre
Ing. Danu Pilárikovú, bytom Jelšová 5, 831 01 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku
a to za 10 137,60 Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za
2.000.000,-Sk (66 387,84 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcou
do 60 dní od schválenia uznesenia a uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy primátorom hl.
mesta SR Bratislava. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

14/24 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 17093/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2,
vytvoreného na základe geometrického plánu č.107/2007 z pozemku parc.č.17093/33 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2 v k.ú. Nové Mesto pre J.P, s.r.o, Stará
Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167 a Best All spol. s r.o., Stará Vajnorská 11,
831 04 Bratislava, IČO: 35 959 185 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 5850,-Sk/ m2,
celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.z. za 1 895 400,-Sk (62 915,75€) za
podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia
uznesenia a uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislava.
V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 1

14/25 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
Zásady poskytovania paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie,
úpravu zovňajšku, za účinkovanie na občianskych obradoch v MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 1

14/26 Miestne zastupiteľstvo
A. o d v o l á v a
1. JUDr. Zuzanu Olexovú členku Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
2. Mgr. Ivana Rosenberger, ml. z funkcie člena-odborníka Komisie finančnej Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
B. v o l í
1. a/ JUDr. Tomáša Korčeka za člena Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
b/ Mgr. Jána Reháčka za člena Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
2. Mgr. Ivana Rosenberger, st. za člena-odborníka Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

14/27 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok Zásad č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM na rok 2007-
2013
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

14/28 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto zo dňa 21. 10. 2008 nasledovne :
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemkov parc. č. 6363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1118 m2, parc. č.
6362/1 - záhrady o výmere 359m2 vytvorených na základe geometrického plánu č. 175/2008
zo dňa 19. 11. 2008 a parc. č. 6363/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, spolu
o výmere 1493 m2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Sviteka, bytom Jaskový rad č. 145, 83101
Bratislava, za cenu 7.207,20,- Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 128/2007 zo dňa
27.11.2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 10.760.349,- Sk
(357 178,15 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od
schválenia zmeny uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania
kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca
platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 1

14/29 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
príspevok snúbencov na úhradu nákladov spojených s výkonom sobášneho obradu v náhradnej
sobášnej miestnosti na Junáckej ul. č. 1 vo výške 4 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 0

14/30 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
mimoriadnu odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo výške
15% z ročného platu v zmysle predloženého návrhu
Hlasovanie : za : 35
proti : 0
zdržali sa : 3

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Mgr. Ján Reháček
zastupujúci predseda návrhovej komisie

Ing. Ján Barczi
overovateľ

Ing. Anna Dúžekováoverovateľ

Bratislava 16. 12. 2008

Spracovala : Júlia Červenková


Vytvorené: 29.03.2010 11:56,
Hore
Hore
Hore