Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Vedúca oddelenia 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk 
           pravne@banm.sk         
 

Sekretariát a číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

Andrea Vráblová
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Číslovanie stavieb
Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Právny úsek

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk, pravne@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Ľudovít Beňo
kancelária č. 14/prízemie
telefón: 02/49 253 411
e-mail: ludovit.beno@banm.sk

Referát správy majetku

Ing. Kornélia Kasmanová
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu

Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

Podnikateľská agenda

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :

Ako vybaviť:
Číslovanie stavieb
Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,