Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Vedúci oddelenia 

JUDr. Rastislav Velček
kancelária č. 313/3. poschodie
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 133
e-mail: pravne@banm.skrastislav.velcek@banm.sk         
 

Právny úsek


Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Branislav Mogrovics
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: branislav.mogrovics@banm.sk

JUDr. Katarína Halászová
e-mail: katarina.halaszova@banm.sk
Mgr. Alexandra Neuwirthová
e-mail: alexandra.neuwirthova@banm.sk
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201

Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Číslovanie stavieb
Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Referát správy majetku

Ing. Kornélia Kasmanová
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu


Mgr. Ivana Švigárová
kancelária č. 305
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk

Podnikateľská agenda

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :


Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

Mária Juhásová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: maria.juhasova@banm.sk

Ako vybaviť:
Číslovanie stavieb
Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
Obecné byty a nebytové priestory
Výmaz záložného práva k bytu
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,