Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Vedúca oddelenia 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk 
           pravne@banm.sk         
 

Sekretariát a číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

Andrea Vráblová
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk
 • vedie agendu oddelenia
 • zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel pre stavby
 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami
 • vydáva potvrdenia o pridelených súpisných a orientačných číslach
 • zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb
 • zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné
 • pripravuje návrhy na pomenovanie, premenovanie, prečíslovanie ulíc
 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených MČ
 • vedie register adries MINV SR
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Číslovanie stavieb
Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Právny úsek

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk, pravne@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Branislav Mogrovics
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: branislav.mogrovics@banm.sk

 • vyjadruje sa ku všetkým zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných MČ
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k preloženým materiálom starostu a prednostu miestneho úradu
 • zastupuje MČ v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch
 • zastupuje MČ v právnom styku so správnymi orgánmi
 • zastupuje MČ pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a  odvolaní
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí cestou príslušného  exekútora
 • zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, s výnimkou konania súvisiaceho so stavebným zákonom
 • podáva návrhy žalôb vo veci vypratania bytu
 • sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho zastupiteľstva

Referát správy majetku

Ing. Kornélia Kasmanová
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

 • vedie evidenciu vlastného majetku a majetku zvereného jej do správy  MČ hlavným mestom SR a orgánov ňou zriadených
 • uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ alebo zverených jej do správy hlavným mestom SR
 • pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv o prenájme
 • spracováva podklady k vydaniu súhlasu k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR
 • majetkovoprávne vysporiada  zverený majetok, pripravuje všetky podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • príprava geodetických podkladov a podkladov z katastra pre potreby miestneho úradu
 • zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach,  zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov pre zápis práv do katastra  nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby miestneho úradu
 • zaobstaráva majetkovoprávne informácie na úrovni obce
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov – pod stavbami garáží, hrady, ostatné plochy
 • vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hl. mesta SR nachádzajúceho sa v MČ
 • zabezpečuje správu nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a VZN MČ BA NM
 • vypracováva žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas adresovanú primátorovi k prevodu vlastníckeho práva v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy
 • vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu

Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

 • zabezpečuje agendu správy obecného majetku
 • pripravuje analýzy, návrhy na vysporiadanie
 • vedie agendu nájomných zmlúv, verejných obchodných súťaží
 • vymaháva pohľadávky
 • zabezpečuje prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania, pripravuje nájomné zmluvy
 • vybavuje predĺženie nájmu bytu, dohodu o výmene bytu
 • zastupuje mestskú časť na súdnych konaniach, pred notármi, správnymi a inými orgánmi
 • poskytuje informácie o nebytových priestoroch

Podnikateľská agenda

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :

 • záväzné stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
 • povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • vykonáva úlohy vyplývajúce mestskej časti zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s predajom na trhových miestach
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre oblasť podnikateľských činností
 • rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažnosti občanov na nedodržiavanie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb určeného platným VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM
Ako vybaviť:
Číslovanie stavieb
Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore