Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Vedúci oddelenia 

JUDr. Rastislav Velček
kancelária č. 314/3. poschodie
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 133
e-mail: pravne@banm.skrastislav.velcek@banm.sk         
 

Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

 • vedie agendu oddelenia
 • zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel pre stavby
 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami
 • vydáva potvrdenia o pridelených súpisných a orientačných číslach
 • zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb
 • zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné
 • pripravuje návrhy na pomenovanie, premenovanie, prečíslovanie ulíc
 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených MČ
 • vedie register adries MINV SR
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Číslovanie stavieb
Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Právny úsek


Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Branislav Mogrovics
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: branislav.mogrovics@banm.sk

Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

Mgr. RNDr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: alzbeta.benedikovicova@banm.sk

JUDr. Eva Slašťanová
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: eva.slastanova@banm.sk

 • vyjadruje sa ku všetkým zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných MČ
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k preloženým materiálom starostu a prednostu miestneho úradu
 • zastupuje MČ v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch
 • zastupuje MČ v právnom styku so správnymi orgánmi
 • zastupuje MČ pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a  odvolaní
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí cestou príslušného  exekútora
 • zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, s výnimkou konania súvisiaceho so stavebným zákonom
 • podáva návrhy žalôb vo veci vypratania bytu
 • sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho zastupiteľstva

Referát správy majetku

Ing. Kornélia Kasmanová
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

 • vedie evidenciu vlastného majetku a majetku zvereného jej do správy  MČ hlavným mestom SR a orgánov ňou zriadených
 • uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ alebo zverených jej do správy hlavným mestom SR
 • pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv o prenájme
 • spracováva podklady k vydaniu súhlasu k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR
 • majetkovoprávne vysporiada  zverený majetok, pripravuje všetky podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • príprava geodetických podkladov a podkladov z katastra pre potreby miestneho úradu
 • zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach,  zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov pre zápis práv do katastra  nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby miestneho úradu
 • zaobstaráva majetkovoprávne informácie na úrovni obce
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov – pod stavbami garáží, hrady, ostatné plochy
 • vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hl. mesta SR nachádzajúceho sa v MČ
 • zabezpečuje správu nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a VZN MČ BA NM
 • vypracováva žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas adresovanú primátorovi k prevodu vlastníckeho práva v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy
 • vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu


Mgr. Ivana Švigárová
kancelária č. 305
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk

 • zabezpečuje agendu správy obecného majetku
 • pripravuje analýzy, návrhy na vysporiadanie
 • vedie agendu nájomných zmlúv, verejných obchodných súťaží
 • vymaháva pohľadávky
 • zabezpečuje prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania, pripravuje nájomné zmluvy
 • vybavuje predĺženie nájmu bytu, dohodu o výmene bytu
 • zastupuje mestskú časť na súdnych konaniach, pred notármi, správnymi a inými orgánmi
 • poskytuje informácie o nebytových priestoroch

Podnikateľská agenda

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :

 • záväzné stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
 • povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • vykonáva úlohy vyplývajúce mestskej časti zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s predajom na trhových miestach
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre oblasť podnikateľských činností
 • rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažnosti občanov na nedodržiavanie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb určeného platným VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Mária Juhásová
kancelária č. 517/a
telefón: 02/49 253 382
e-mail: maria.juhasova@banm.sk

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

 • vedie kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov,
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania,
 • vybavuje výmaz záložného práva k bytu,
 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • upomína  neplatičov a pripravuje  podklady pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • úzko spolupracuje s hospodárskym a finančným oddelením Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami
zoznam bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
Ako vybaviť:
Číslovanie stavieb
Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
Obecné byty a nebytové priestory
Výmaz záložného práva k bytu
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore