Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do detských jaslí

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do detských jaslí
04.08.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá Odborného pracovníka do detských jaslí

Miesto výkonu práce: Robotnícka 11, Bratislava

Náplň práce:
Samostatne vypracúva podľa §9  Individuálny plán sociálnej služby
 • vedie písomné individuálne záznamy
  1. individuálny plán
  2. plán činnosti a aktivít
  3. výchovný plán
 • 1x mesačne kontroluje a vyhodnocuje plnenie plánov, zároveň vytvára  ďalší mesačný plán
 • tvorí proces, štandard
Spolupracuje s vedúcim detských jaslí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním činnosti detských jaslí  a to pri:
 • úhrady za pobyt dieťaťa v detských jasliach
 • vyhodnocovanie čerpania rozpočtu detských jaslí
 • plnenie stravných noriem, návrh úprav
 • kontrola inkasa a odvod všetkých príjmov a výdavkov
 • spolupráca s rodičmi detí
 • komunikácia s úradmi
 • riešenie podnetov, pripomienok na činnosti detských jaslí
 • podklady pre účtovníctvo a evidenciu majetku DJ
 • pokladničný denník
 • vyhodnotenie stravného listu, mesačných výkazov
 • evidencia o prevádzke jaslí
 • spracovanie podkladov pre výpočet  miezd zamestnancov
Bližšie informácie: 02/ 44 373 549, 02/45 529 408
Druh pracovného pomeru:  plný úväzok
Požadované vzdelanie: 
  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa humanitného  alebo ekonomického smeru
•  vítaná prax v zariadení sociálnych služieb
Požiadavky na zamestnanca:
•  znalosť zákona  448/2008 Z.z. (Jasličkový zákon)
•  skúsenosti s individuálnym plánom
•  znalosť úradnej korešpondencie
•  vzťah k deťom
 
Predpokladaný termín nástupu: september 2017 (dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           
Žiadosti zaslať do  25.08.2017 na adresu:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,   Junácka ul. l, 832 91 Bratislava   alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 


Vytvorené: 07.08.2017 15:18, webman
Hore
Hore
Hore