Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu elektronickej registratúry

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu elektronickej registratúry
31.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Referent pre správu elektronickej registratúry
Miesto práce:
 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce:
• odborná komplexná správa registratúry v súlade so zákonom č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• komplexné odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúrnych záznamov,
• evidencia záznamov, zodpovednosť za ich účelné a bežné uloženie podľa zákona,
• posudzovanie hodnoty záznamov a zabezpečovanie riadneho a pravidelného vyraďovania registratúrnych záznamov,
• odovzdávanie archívnych dokumentov na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
• odborná likvidácia vyradených záznamov,
• spolupráca pri vypracovaní a novelizácii interného riadiaceho predpisu Registratúrneho poriadku a plánu,
• vykonávanie funkcie vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry,
• spolupráca so správcom softvéru elektronickej registratúry a oboznamovanie zamestnancov so zmenami v programe elektronickej registratúry,
• zabezpečovanie  ohlasovania zmien v činnosti miestneho úradu, ktoré majú vplyv na fungovanie elektronickej registratúry, správcovi softvéru,
• metodické usmerňovanie a poradenstvo v oblasti elektronickej registratúry,
• konzultačná a školiaca činnosť v oblasti elektronickej registratúry,
• správa elektronickej registratúry pri výkone verejnej moci elektronicky podľa osobitných právnych noriem,
• napĺňanie/aktualizácia číselníkov pre potreby e-Governmentu, schvaľovacieho procesu a spracovanie elektronických podaní v registratúre,
• spolupráca na tvorbe interných právnych noriem k elektronickej registratúre a schvaľovaciemu procesu,
• spracovanie elektronických úradných správ v elektronickej schránke MČ B-NM na UPVS v zmysle interných predpisov,
• spracovanie elektronických podaní v elektronickej registratúre v zmysle interných predpisov,
• zaškolenie zamestnancov mestskej časti v súvislosti s implementáciou zmien v elektronickej registratúre a spracovaní elektronických podaní v registratúre,
• zastupovanie referenta pre osvedčovanie podpisov a listín.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské všeobecné vzdelanie s maturitou
Zameranie: všeobecné, archívnictvo
Ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Outlook, Word), vysoká počítačová zručnosť, záujem nadobúdať nové vedomosti a skúsenosti z praxe, vysoké pracovné nasadenie, diskrétnosť, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilita,  prax v oblasti vedenia správy elektronickej registratúry  a e-governmentu výhodou
Predpokladaný termín nástupu: apríl - máj 2017 (dohodou)
                  
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  do 11.04.2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 31.03.2017 07:45, webman
Hore
Hore
Hore