Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

13.- 21.10.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 13. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 21. októbra 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly Oddelenia vnútornej správy, školstva, kultúry a športu MÚ B-NM zameranej na prenájom priestorov, stravovanie pracovníkov a zabezpečenie dodávateľských prác v rámci údržby a prevádzky MÚ B-NM 
5. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova č. 54, Bratislava
6. Návrh na organizačné zabezpečenie vyhlásenia volieb miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
7. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2007/2008
8. Návrh na odpredaj garáže súp. č. 3543 a pozemku parc. č. 5480/18 o výmere 17 m2 v k. ú. Vinohrady pre nájomcu JUDr. Drahoslava Štefánka, bytom Ďurgalova č. 1, Bratislava
9. Návrh na odpredaj garáže súp. č. 3543 a pozemku parc. č. 5480/17 o výmere 15 m2 v k. ú. Vinohrady pre nájomcu Mgr. Mariana Fridrichovského, bytom Tallerova č. 7, Bratislava
10. Návrh na zrušenie uznesenia z 9. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 9/12, zo dňa 19. 2. 2008
11. Návrh na zrušenie uznesenia z 9. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 9/13, zo dňa 19. 2. 2008
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 19327/6 - záhrady o výmere 1519 m2 a pozemku parc. č. 19327/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Vinohrady pre Jána Záhradského, Karadžičova č. 55, 811 07 Bratislava a Ing. Jozefa Záhradského, Cyprichova č. 8, 831 54 Bratislava
13. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 6363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1134 m2, parc. č. 6362/1 – záhrady o výmere 404 m2 a parc. č. 6363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 v k. ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Sviteka, Jaskový rad č. 145, 831 01 Bratislava 
14. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13035/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Ernestínu Kocourovú, Varšavská č. 27, 831 03 Bratislava 
15. Návrh na odpredaj pozemkov a stavby na Vajnorskej č. 32, Bratislava v k. ú. Nové Mesto pre L. S. Trading, s.r.o., Ľ. Fullu č. 5, 841 05 Bratislava, IČO: 17 327 563 
16. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 12738/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v k. ú. Nové Mesto pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
17. Návrh na priamy odpredaj osobných motorových vozidiel Škoda Superb 1.8 T, evidenčné číslo BA 840 GP a Škoda Octávia, evidenčné číslo BA 952 BY, vedených v majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
18. Možnosť výstavby parkovacích domov v MČ B-NM (ústny návrh poslanca)

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 18 uznesenia:

13/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok:
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

13/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Annu Dúžekovú
Mgr. Jána Reháčka
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Mareka Bobáka
Danielu Šišolákovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ľubomíra Juríka
Jozefa Kunu
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

13/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 6/11/B, 8/20/B, 9/05/B,1,4,5, 9/12, 9/13, 9/15,9/16, 11/19
2. splnené sú uznesenia:
9/11, 10/08/3,4, 10/12, 11/03, 11/04, 11/05, 11/06, 11/07, 11/08, 11/09, 11/10, 11/11, 11/12,
11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/20, 11/21, 2MMZ/03
3. Zrušené boli uznesenia
8/33, 8/34, 8/36
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

13/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly Oddelenia vnútornej správy, školstva, kultúry a športu MÚ B-NM zameranej na prenájom priestorov, stravovanie pracovníkov a zabezpečenie dodávateľských prác v rámci údržby a prevádzky MÚ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

13/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova č.54, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

13/06 Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
ukončenie funkčného obdobia miestneho kontrolóra mestskej časti Ing. Jána Dubravca ku dňu 6.1.2009
B. vyhlasuje
termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti v deň konania MZ dňa16. decembra 2008
C. určuje
podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra:
1. Kvalifikačný predpoklad, minimálne úplné stredné vzdelanie a doručenie nasledovných dokladov:
a/ písomná prihláška
b/ výpis z registra trestov 
c/ profesijný životopis 
d/ doklad o vzdelaní
e/ písomná predstava o výkone činnosti
2. Termín odovzdania písomnej prihlášky s ďalšími dokladmi do 2.12. 2008 do 15.00 hod., podateľňa MÚ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra- neotvárať.“
D. ukladá
prednostovi miestneho úradu
a/ zverejniť termín predkladania žiadosti a dokladov na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti v zmysle § 18 a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov do 31.10. 2008 na úradnej tabuli MÚ, na web stránke mestskej časti, v Hlase Nového Mesto, v TV NM v rámci čítaných správ i na textovej stránke
b/ informovať potenciálnych uchádzačov o termíne konania voľby miestneho kontrolóra a požiadavke na vystúpenie pre každého uchádzača pred zastupiteľstvom v trvaní max. 5 minút
E. s c h v a ľ u j e
komisiu v zložení : Doc. Ing. Ružena Apalovičová, Dagmar Arvayová, Ing. Libor Gašpierik, Ľubomír Jurík, Ing. Marián Vereš, Ing. Ľudovít Kollárik – tajomník komisie, na posúdenie splnenia podmienok na zaradenie uchádzačov do volieb na funkciu miestneho kontrolóra z doručených prihlášok a dokladov a správu z komisie predložiť na rokovanie MZ 16.12.2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 1

13/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2007/2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

13/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj garáže so súp. č. 3543 na Ďurgalovej ulici postavenej na parc. č. 5480/18 k.ú. Vinohrady a pozemok parc. č. 5480/18 o rozlohe 17 m2, na ktorom garáž stojí do vlastníctva jej nájomcu JUDr. Drahoslava Štefánka, bytom Ďurgalova č. 1, Bratislava za kúpnu cenu v sume 136.000,- Sk (4 514,37 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 1
zdržali sa : 1

13/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj garáže so súp. č. 3543 na Ďurgalovej ulici postavenej na parc. č. 5480/17 k.ú. Vinohrady a pozemok parc. č. 5480/17 o rozlohe 15 m2, na ktorom garáž stojí do vlastníctva jej nájomcu Mgr. Mariana Fridrichovského, bytom Tallerova č. 7, Bratislava za kúpnu cenu v sume 129.000,- Sk (4 282,01 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 1
zdržali sa : 0

13/10 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/12, zo dňa 19. 2. 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

13/11 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/13, zo dňa 19. 2. 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

13/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 19327/6 - záhrady o výmere 1519 m2 a pozemku parc. č. 19327/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, spolu o výmere 1539 m2 v k. ú. Vinohrady pre Jána Záhradského, bytom Karadžičova č. 55, 811 07 Bratislava a Ing. Jozefa Záhradského, Cyprichova č. 8, 831 54 Bratislava za cenu 8.870,40 Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 142/2007 zo dňa 27. 11. 2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 13.700.000,- Sk (454 756,69 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia. a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 2
zdržali sa : 2

13/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 6363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1134 m2, parc. č. 6362/1 - záhrady o výmere 404m2 a parc. č. 6363/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, spolu o výmere 1554 m2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Sviteka, Jaskový rad č. 145, 831 01 Bratislava, za cenu 7.207,20,- Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 128/2007 zo dňa 27.11.2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 11.200.000,- Sk (371 771,89 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 1
zdržali sa : 1

13/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13035/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Ernestínu Kocourovú, bytom Varšavská č. 27, 831 03 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 2.880,-Sk/m2, celkovo za 72.000,-Sk (2 389,96 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 2
zdržali sa : 0

13/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 11305/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2, parc. č. 11305/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1163 m2, parc. č. 11305/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1096 m2 a stavby súp. č. 1352 na pozemku parc. č. 11305/1, spolu o výmere 2.850 m2 v k. ú. Nové Mesto pre L. S. Trading, s.r.o., Ľ. Fullu č. 5, 841 05 Bratislava, IČO: 17 327 563 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 7.020,-Sk/m2 za pozemky a 22.042.169,86 Sk za stavbu, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 42.000.000,-Sk (1 394 144,59 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 1
zdržali sa : 4

13/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 12738/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v k. ú. Nové Mesto pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 3.120,-Sk/m2 , celkovo za 177.840,- Sk (5 903,21 €) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hl. mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

13/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
priamy odpredaj prebytočného osobného motorového vozidla Škoda Superb 1.8 T, evidenč. č. BA 840 GP a odpredaj nepoužiteľného opotrebovaného vozidla Škoda Octávia, evidenč. č. BA 952 BY, vedených v majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

13/18 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť v súčinnosti s komisiou územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry vypracovanie správy o možnostiach výstavby parkovacích domov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Z: 20. 02. 2009
Hlasovanie : za : 23
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ľubomír Jurík
overovateľ

Jozef Kuna
overovateľ

Bratislava 22. 10. 2008
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:57,
Hore
Hore
Hore