Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
08.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Náplň práce:
 • spracovávanie podkladov a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
 • povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení, 
 • vedie konanie o dodatočnom povolení stavby,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
 • sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním
Iné kritériá a požiadavky:
 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
 • prax  na stavebnom úrade vítaná
 • bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosti zaslať  do  22.03.2017 adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 08.03.2017 13:06, webman
Hore
Hore
Hore