Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá sociálneho pracovníka/odborného pracovníka do detských jaslí

08.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá Sociálneho pracovníka/odborného pracovníka do detských jaslí
Miesto výkonu práce: Robotnícka 11, Bratislava
Náplň práce: Samostatne vypracúva podľa §9  Individuálny plán sociálnej služby
• vedie písomné individuálne záznamy
         1. individuálny plán
         2. plán činnosti a aktivít
         3. výchovný plán
• 1x mesačne kontroluje a vyhodnocuje plnenie plánov, zároveň vytvára ďalší mesačný plán
• tvorí proces, štandard
Spolupracuje s vedúcim detských jaslí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním činnosti detských jaslí  a to pri:
• úhrady za pobyt dieťaťa v detských jasliach,
• vyhodnocovanie čerpania rozpočtu detských jaslí
• plnenie stravných noriem, návrh úprav
• kontrola inkasa a odvod všetkých príjmov a výdavkov
• spolupráca s rodičmi detí
• komunikácia s úradmi
• riešenie podnetov, pripomienok na činnosti detských jaslí
• podklady pre účtovníctvo a evidenciu majetku DJ
• pokladničný denník
• vyhodnotenie stravného listu, mesačných výkazov
• evidencia o prevádzke jaslí
• spracovanie podkladov pre výpočet  miezd zamestnancov
Bližšie informácie: 02/ 44 373 549, 02/45 529 408
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca,  vítaná prax aj v oblasti ekonomickej a účtovníctve
Požiadavky na zamestnanca:
•  znalosť zákona  448/2008 Z.z. (Jasličkový zákon)
•  skúsenosti s individuálnym plánom
•  znalosť úradnej korešpondencie
•  vzťah k deťom

Predpokladaný termín nástupu: 01. 04.2017  (dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           
Žiadosti zaslať do  22.03.2017 na adresu:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 08.03.2017 10:32, webman
Hore
Hore
Hore