Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania
06.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu
odborný referent v oblasti územného plánovania
Miesto práce: Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Miestny úrad , Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: 01.04.2017/dohodou
Druh práce: Výkon verejnej správy v oblasti stavebnej a územného plánovania
Náplň práce:
  • príprava návrhov územnoplánovacích informácií
  • príprava stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti
  • aktualizácia údajov v GIS systéme (aktualizácia databáz a územných plánov)
  • spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov
  • príprava stanovísk v procese posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA)         
Požadované vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň v odbore architektúra a urbanizmus, príp. pozemné stavby a architektúra
Požiadavky na zamestnanca:
  • ovládanie práce s PC, programy WORD, EXCEL, ARCGIS
  • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov územnoplánovacej činnosti a súvisiacej legislatívy je vítaná
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a  súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zašlite do 20.03.2017  na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 07.03.2017 09:15, webman
Hore
Hore
Hore