Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Zástupca prednostu miestneho úradu (na čas zastupovania počas materskej dovolenky)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Zástupca prednostu miestneho úradu (na čas zastupovania počas materskej dovolenky)
15.02.2017 - VÝBEROVÉ KONANIE NA  OBSADENIE MIESTA zástupca prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto (na čas zastupovania počas materskej dovolenky)
 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava  vyhlasuje výberové konanie
Názov funkcie: Zástupca prednostu miestneho úradu
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Náplň práce:
  • zastupovanie prednostu miestneho úradu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsah
  • riadenie chodu sekretariátu prednostu, prideľovanie pošty, bežných a prierezových úloh a kontrola ich plnenia
  • vykonávanie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
  • administrovanie dochádzky vedúcich organizačných útvarov a celkovo programu evidencie dochádzky
  • riadenie zverených úloh a projektov v podmienkach miestneho úradu a kontrola plnenia, komunikácia s dodávateľmi
  • účasť na výberových konaniach a podľa potreby na zasadnutiach orgánov mestskej časti
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – na čas zastupovania počas materskej dovolenky
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
  • požadovaná prax  na manažérskej úrovni (riadenie ľudí) min. 2 roky
  • prax vo verejnej resp. štátnej správe výhodou
  • bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: máj 2017 (01.05.2017)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
           
Žiadosti zaslať  do  08.03.2017 adresu: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3  alebo  personalne@banm.sk 
 
 


Vytvorené: 15.02.2017 07:33, webman
Hore
Hore
Hore