Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta na úsek výstavby a investícií

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta na úsek výstavby a investícií
07.02.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá Odborného referenta na úsek výstavby a investícií
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Náplň práce:
 • zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb MČ, ako aj ich realizáciu vrátane výkonu technického dozoru investora,
 • zabezpečuje a kontroluje efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov MČ na výstavbu,
 • zabezpečuje podklady o pripravovaných investíciách pre rokovanie orgánov samosprávy MČ,
 • zabezpečuje vyhotovenie geometrických plánov pre prípravu a odovzdanie realizovaných objektov užívateľom, zameriavanie zmien a porovnanie so stavom v evidencii katastrálneho úradu pri stavbách MČ v prípade, že si to vyžaduje investičná akcia,
 • zabezpečuje komplexnú dokumentaristiku pre stavby MČ od prípravy, realizácie až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom,
 • vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom občanov MČ v oblasti stavebnej problematiky týkajúce sa investičných akcií MČ,
 • spolupracuje pri príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov na činnosti v príprave a realizácii stavieb MČ,
 • zabezpečuje preskúmanie fakturácie z hľadiska vecnej a číselnej správnosti, potvrdzuje jej oprávnenosť, prípadne zabezpečuje jej reklamácie,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia výstavby a investícií,
 • pripravuje podklady k verejným súťažiam,
 • vykonáva inžiniersku činnosť (zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov, stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav a kolaudačných rozhodnutí)
 • zúčastňuje sa na stavebných a kolaudačných konaniach,
 • zabezpečuje agendu spojenú so zabezpečením investícií, údržby a opráv budov z úseku správy bytov a nebytových priestorov,
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa – technického smeru  STU, stavebné,  prípadne architektúra
Ďalšie   požiadavky: znalosť práce s PC, záujem nadobúdať skúsenosti z praxe, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: ihneď / dohodou
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                
Žiadosti  zaslať  do  22.02.2017 adresu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 


Vytvorené: 07.02.2017 09:52, webman
Hore
Hore
Hore