Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistický úrad od februára zisťuje údaje o príjmoch domácností

24.01.2017 - Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) od februára začína so zisťovaním údajov pre štatistiku rodinných účtov. Ide o informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 150 obcí – medzi nimi aj mestská časť Bratislava – Nové Mesto – a zaradených viac ako 2100 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník (tzv. opytovateľ), ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. ŠÚ SR zdôrazňuje, že všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR.


Vytvorené: 24.01.2017 13:55, webman
Hore
Hore
Hore