Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto prenajme priestory v spoločenskom dome Vernosť v atraktívnej lokalite na Nobelovej

Nové Mesto prenajme priestory v spoločenskom dome Vernosť v atraktívnej lokalite na Nobelovej
20.12.2016 -
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
 
v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž
 
na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “VERNOSŤ“
 
s tromi nadzemnými podlažiami, s celkovou rozlohou 4954 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave, so s. č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
s výnimkou priestorov:
- denného centra (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a
- knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2
 
Účel nájmu: 
Kancelárske / administratívne priestory, poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu, verejnoprospešné účely - kultúrne, vzdelávacie, športové, sociálne a iné.

Súťažné podmienky:
získate na adrese Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, III. poschodie, č. dverí 305 – oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov, alebo na webovej stránke: www.banm.sk/data/att/8249.pdf
 
Kontaktná osoba: 
- právna časť - Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková (02/49 253 133, -152, pravne.moravcova@banm.sk, pravne.vrablova@banm.sk, oddelenie právne, č. dv. 313, 305)
- technická časť – Ing. Zuzana Miškovská (02/49 253 375, zuzana.miskovska@banm.sk, oddelenie výstavby a investícií a správy majetku, referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov, č. dv. 718)
 
Súťažný návrh:
je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto do 31. januára 2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Vernosť – NEOTVÁRAŤ!“


Vytvorené: 06.02.2017 09:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore