Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta pre správu elektronickej registratúry

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta pre správu elektronickej registratúry
22.11.2016 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre správu elektronickej registratúry
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce:
 • zabezpečuje odbornú komplexnú správu registratúry v súlade so zákonom č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje komplexné odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúrnych záznamov,
 • komplexne sa stará o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bežné uloženie podľa zákona,
 • posudzuje hodnotu záznamov a zabezpečuje riadne pravidelné vyraďovanie registratúrnych záznamov,
 • odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
 • zabezpečuje odbornú likvidáciu vyradených záznamov,
 • spolupracuje pri vypracovaní a novelizácii interného riadiaceho predpisu Registratúrneho poriadku a plánu,
 • zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry,
 • spolupracuje so správcom softvéru elektronickej registratúry a oboznamuje zamestnancov so zmenami v programe elektronickej registratúry,
 • zabezpečuje  ohlasovanie zmien v činnosti miestneho úradu, ktoré majú vplyv na fungovanie elektronickej registratúry, správcovi softvéru,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie a poradenstvo v oblasti elektronickej registratúry,
 • zabezpečuje konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti elektronickej registratúry,
 • zastupuje pracovníka  na úseku osvedčovania podpisov a fotokópie listín.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské všeobecné vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore archívnictvo (Bc.)
Zameranie: všeobecné, archívnictvo
Požadovaná  prax: minimálne 2 roky praxe v oblasti vedenia správy elektronickej registratúry
Ďalšie   požiadavky: pokročilá znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Outlook, Word), vysoká počítačová zručnosť,  záujem nadobúdať nové vedomosti a skúsenosti z praxe, vysoké pracovné nasadenie, diskrétnosť, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilita,
Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou
                   
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  do 5.12.2016 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 


Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 22.11.2016 10:30, webman
Hore
Hore
Hore