Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul. Bratislava

Názov akcie: Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul. Bratislava
Navrhovateľ: 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nove-slovany-racianska-ul-bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)         
  1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí MŽP SR, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 06.10.2015
  2. Stanovisko Mestskej časti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 10.09.2015
  3. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 02.09.2015
  4. Oznámenie pre občanov o Záverečnom stanovisku MŽP SR zo dňa 22.02.2008
  5. Oznámenie pre občanov o Správe o hodnotení zo dňa 26.11.2007
  6. Stanovisko Mestskej časti k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 10.10.2007
  7. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 24.09.2007 
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
  1. Žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia - Polyfunkčný bytový dom C, Mading s.r.o. zo dňa 15.01.2018
  2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre časť stavby - jama III. etapa  Mading s.r.o. zo dňa 05.12.2017


Vytvorené: 04.05.2016 08:52, webman