Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul. Bratislava

Názov akcie: Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul. Bratislava
Navrhovateľ: 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nove-slovany-racianska-ul-bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)         
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí MŽP SR, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 06.10.2015
 2. Stanovisko Mestskej časti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 10.09.2015
 3. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 02.09.2015
 4. Oznámenie pre občanov o Záverečnom stanovisku MŽP SR zo dňa 22.02.2008
 5. Oznámenie pre občanov o Správe o hodnotení zo dňa 26.11.2007
 6. Stanovisko Mestskej časti k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 10.10.2007
 7. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 24.09.2007 
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia časť SO 04.5 Zakladanie a spodná stavba – objekt C, SO 14 Polyfunkčný bytový dom C, SO 21.4 Vodovodná prípojka VP-03 pre objekt C, SO 22.1.4 Splašková kanalizácia pre objekt C, SO 34.6.1 Prípojka NN pre objekt C, SO 36.4 Areálové osvetlenie objektu C, SO 45.5 Krajinná architektúra objektu C zo dňa 29.03.2021
 2. Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby nebytových priestorov na prízemí Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom AII na Račianskej ulici č. 26D_17.03.2021
 3. Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením zo dňa 10.12.2020
 4. Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania - povolenie zmeny v užívaní stavby nebytových obchodných priestorov č. 37, 38 na prízemí stavby Urban Residence, Račianska 26D, Bratislava – Polyfunkčný bytový dom AII, na „ázijské bistro"
 5. Zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 23.09.2020
 6. Zverejnenie návrhu na začatie konania o vydaní stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením zo dňa 03.07.2020
 7. Oznámenie o náhradnom termíne ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v konaní o zmene v užívaní stavby zo dňa 21.05.2020
 8. Rozhodnutie zo dňa 13.06.2019
 9. Rozhodnutie stavebný objekt „SO 44.4 Areálové komunikácie a spevnené plochy objektu C“ zo dňa 28.02.2019
 10. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obytný súbor Urban Residence - Polyfunkčný bytový dom B,“ časť stavby: SO 04.3 Zakladanie a spodná stavba pre objekt B, SO 13 Polyfunkčný bytový dom B, SO 23.3 Teplovodná prípojka objektu B, SO 34.3.1 Prípojka NN pre objekt B, SO 36.3 Areálové osvetlenie objektu B, SO 45.3 Krajinná architektúra objektu B, prevádzkový súbor: PS 02.3 Technológia odovzdávacej stanice tepla B, na pozemkoch parc. č. 11486/2, /10, /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30, /55, /70, /71, /72, /73
 11. Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania zo dňa 27.02.2019 čast‘ stavby: SO 34.5.1 Prípojka MN pre objekt osvetlenie promenády a SO 35 Osvetlenie promenády
 12. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 27.02.2019 „Obytný súbor Urban Residence - Promenáda, Račianska ul., Bratislava,“ časť stavby: SO 34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády a SO 35 Osvetlenie promenády, na pozemkoch parc. č. 11486/8, /10, /30  
 13. Žiadosť o povolenie užívania stavby zo dňa 18.02.2019 spoločnosti Mading s.r.o. (Polyfunkčný bytový dom B)
 14. Rozhodnutie na povolenie stavby “Obytný súbor URBAN RESIDENCE - Polyfunkčný bytový dom C, Račianska ul., Bratislava,“  zo dňa 14.01.2019
 15. Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania zo dňa 10.09.2018
 16. Územné rozhodnutie zo dňa 28.05.2018
 17. Žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia - Polyfunkčný bytový dom C, Mading s.r.o. zo dňa 15.01.2018
 18. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre časť stavby - jama III. etapa  Mading s.r.o. zo dňa 05.12.2017


Vytvorené: 04.05.2016 08:52, webman
Hore
Hore
Hore