Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

11.- 10.06.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 11. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 10. júna 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly oddelenia bytového a sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, referátu opatrovateľskej služby a činnosti Klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2008
6. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtových organizácií ZŠsMŠ Česká, ZŠsMŠ Za kasárňou, ŽŠ Kalinčiakova, schválených MZ MČ B-NM dňa 21. 6. 2005 a 14. 2. 2006
7. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
8. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 – 2013
9. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS
10. Návrh na ocenenie fyzických osôb Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2008
11. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 12773/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Igora Marečka s manželkou, bytom Pluhová 82, 831 03 Bratislava
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18240/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2 v k.ú. Vinohrady pre Mgr. Elenu Penzes – Strobl, bytom 900 32 Borinka 218
13. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na stavbe súp. č. 244 na pozemku parc. č. 18877 v k. ú. Vinohrady pre p. Helenu Augustovičovú, bytom Železničná 841/16, 903 01 Senec
14. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 7112/1 – záhrady o výmere 484 m2 a parc. č. 7113 – záhrady o výmere 157 m2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Blanár s manželkou, bytom Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava
15. Návrh na zrušenie uznesenia z 8. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 8/33 zo dňa 11.12.2007
16. Návrh na zrušenie uznesenia z 8. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 8/34 zo dňa 11.12.2007
17. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 10/08/04 zo dňa 16.04.2008
18. Návrh VZN MČ B-NM o určení domu Športová č. 5 ako domu osobitného určenia
19. Návrh na realizáciu projektových zámerov: „Revitalizácia verejného priestranstva Nová Doba“ „Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre 1 – Jahodová“, „Revitalizácia verejného priestranstva – Bojnická“
20. Informácia k situácii na ZŠ Kalinčiakova ul. č. 12, Bratislava
21. Návrh na zaradenie Tehelného poľa – kúpaliska – jako kultúrne pamiatku

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 21 uznesenia:

11/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou:
- do programu rokovania zaradiť body :
„Návrh na realizáciu projektových zámerov
- Revitalizácia verejného priestranstva Nová Doba
- Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre 1 - Jahodová
- Revitalizácia verejného priestranstva – Bojnická“
- „Informácia k situácii na ZŠ Kalinčiakova ul. č. 12, Bratislava“
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 1

11/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Dušana Jaroša
Mgr. Andreja Albertyho
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Zlaticu Machálikovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Jozefa Kunu
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

11/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1.trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 6/11/B, 8/20/B, 8/33, 8/34, 8/36, 9/05/B,1,4,5, 9/11, 9/12, 9/13, 9/15, 9/16, 10/08/3,4, 10/12
2. Splnené sú uznesenia:
02/08/B, 3/08, 4/09/A.5, B, 8/18, 8/31, 9/17, 9/18, 9/19, 10/03, 10/04, 10/05, 10/06, 10/07, 10/08/1,.2, 10/09, 10/10, 10/11
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

11/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z kontroly oddelenia bytového a sociálnych služieb MÚ B-NM – referát opatrovateľskej služby a činnosť klubov dôchodcov
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

11/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

11/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtových
organizácií ZŠ s MŠ Česká, ZŠ s MŠ Za kasárňou, ZŠ Kalinčiakova, schválených MZ MČ B-
NM dňa 21. 6. 2005 a 14. 2. 2006
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

11/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 31
proti : 1
zdržali sa : 0

11/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 – 2013
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 1

11/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

11/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
ocenenie nasledujúcich osôb „Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ v roku 2008:
1. Mgr. Daniel Baláž
2. Ľubomír Jurík
3. Stanislav Kropilák
4. Zdena Studenková
5. prof. MUDr. Peter Šimko
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 1

11/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 12773/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Igora Marečka s manželkou, bytom Pluhová 82, 831 03 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 3744,- Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 150 000,- Sk
- s pripomienkou: Kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 1

11/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 18240/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 32/2007 zo dňa 10. 12. 2007 z pozemku parc. č. 18240/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2 v k.ú. Vinohrady pre Mgr. Elenu Penzes – Strobl, bytom 900 32 Borinka 218, za cenu 2948,40 Sk/m2 celkovo po zaokrúhlení v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 330 000,- Sk
- s pripomienkou: Kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť
Hlasovanie : za : 18
proti : 3
zdržali sa : 3

11/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 5/8 na stavbe súp. č. 244 na pozemku parc. č. 18877 v k. ú. Vinohrady pre p. Helenu Augustovičovú, bytom Železničná 841/16, 903 01 Senec, za cenu podľa znaleckého posudku za 16 000,- Sk, celkovo za 16 000,- Sk.
- s pripomienkou: Kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 2

11/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 7112/1 – záhrady o výmere 484m2 a parc. č. 7113 – záhrady o výmere 157m2, spolu o výmere 641m2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Blanára s manželkou, bytom Vajnorská č 98/H, 831 04 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 3 810,- Sk/m2, celkovo za 2 442 338,- Sk
- s pripomienkou: Kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť
Hlasovanie : za : 19
proti : 3
zdržali sa : 1

11/15 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/33 zo dňa 11. 12. 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 1

11/16 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/34 zo dňa 11. 12. 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 1

11/17 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi MÚ,
aby MČ B-NM iniciovala konanie o stavebnej uzávere alebo inom riešení v celej lokalite Koliba dňom 31. 10. 2008 na čas, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie dobudovania kanalizácie a vybudovania cestnej infraštruktúry, ktorá je vo verejnom záujme. Vymedzenie územia lokality Koliba stanoví v spolupráci s predkladateľom, Komisiou územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry MČ B-NM a Komisiou životného prostredia MZ MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

11/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení domu Športová č. 5 ako Domu osobitného určenia
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 2

11/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na realizáciu projektových zámerov
A. Revitalizácia verejného priestranstva Nová Doba
B. Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre 1 – Jahodová
C. Revitalizácia verejného priestranstva Bojnická
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

11/20 Miestne zastupiteľstvo
A. z r u š u j e
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/36 zo dňa 11. 12. 2007
B. n e s ú h l a s í
1. s odzverením majetku ZŠ na Kalinčiakovej ulici
2. so zbúraním školy na Kalinčiakovej ulici a následnou výstavbou viacúčelovej haly v areáli ZŠ na Kalinčiakovej ulici
C. p o d p o r u j e
návrh primátora hl. mesta SR Bratislava, aby sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 konali v zrekonštruovanon Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
D. o d p o r ú č a
starostovi MČ B-NM, aby sa v školskom roku 2008/2009 pokračovalo vo výučbe v priestoroch súčasnej ZŠ Kalinčiakova
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

11/21 Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu MČ B-NM
iniciovať proces vyhlásenia kúpaliska Tehelné pole za kultúrno-technickú pamiatku obdobným spôsobom, ako tomu bolo napr. v prípade športovej haly na Pasienkoch, lanovej dráhy a iných
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Doc. Ing. Ružena Apalovičová,
overovateľ

CSc. Jozef Kuna
overovateľ

Bratislava 10. 6. 2008
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:58,
Hore
Hore
Hore