Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

10.- 16.04.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 10. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 16. apríla 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly príspevkovej organizácie Knižnice Bratislava-Nové Mesto
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2007
6. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
7. Návrh siete a organizácie škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2008/2009
8. Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny Koliba - Stráže a Všeobecne záväzného na- riadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1996 v znení neskorších zmien a doplnkov
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vy- dáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
10. Návrh úloh komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh na odvolanie členov odborných komisií MZ MČ B-NM, člena - odborníka Komisie by- tovej a sociálnej MZ MČ B-NM, členov Rady škôl a voľbu členov odborných komisií MZ MC B-NM a členov Rady škôl (na stôl)
12. Návrhy na odpredaj pozemkov parc. č. 7112/1 – záhrady o výmere 484 m2 a parc. č. 7113 – záhrady o výmere 157 m2 v k. ú. Vinohrady pre Ing. Jozefa Blanára s manželkou, bytom Vajnorská č. 98/H, 831 04 Bratislava

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 12 uznesenia:

10/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

10/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Jozefa Kunu
Ing. Gabrielu Vojtechovú
2. členov mandátovej komisie
Pavla Galamboša
Ing. Annu Jánošovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Jána Reháčka
Ing. Martina Bartoša
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

10/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1.trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 02/08/B, 3/08/1, 3/14, 4/09/A.5/B, 6/11/B, 8/18., 8/20/B, 8/31, 8/33, 8/34, 8/36,
9/05/B,1,4,5, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19
2. Splnené sú uznesenia:
6/05/B, 8/26, 8/29, 8/30, 8/32, 9/03, 9/04, 9/05/A,B/2,3, 9/06, 9/07, 9/08 časť, 9/09, 9/10
3. Pozastavuje výkon uznesenia MZ č. 9/08/časť
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 1

10/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z kontroly príspevkovej organizácie Knižnice Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

10/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

10/06 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
1. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
- bez výhrad
2. výsledok hospodárenia za rok 2007 vo výške 78.504.250,25 Sk a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu
3. účtovnú závierku za rok 2007 organizáciám:
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto
- EKO-podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
B. b e r i e n a v e d o m i e
správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2007
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 2

10/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
sieť a organizáciu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2008/2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

10/08 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
a/ vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokúvaní Zmien a doplnkov územného plánu zóny Koliba – Stráže
b/ upravené Zmeny a doplnky územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle vyhodnotených stanovísk a pripomienok
c/ Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/1996 o záväzných častiach Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení neskorších zmien a doplnkov
2. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania
3. p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu zabezpečením upravených Zmien a doplnkov územného plánu zóny Koliba – Stráže v 8 vyhotoveniach v zmysle vyhodnotenia pripomienok
4. u k l a d á
prednostovi Miestneho úradu, aby mestská časť iniciovala konanie o stavebnej uzávere v celej lokalite Koliba dňom 30.6.2008 na čas, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie dobudovania kanalizácie a vybudovania cestnej siete v lokalite Koliba, ktorá je vo verejnom záujme.
Hlasovanie : za : 27
proti : 1
zdržali sa : 1

10/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
- s pripomienkou : upraviť znenie textu v prílohe VZN „Prevádzkový poriadok“ v Čl. 3 písm. n)
nasledovne : „n) vodiť a vpúšťať psov a iné zvieratá,“
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

10/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úlohy stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 1
zdržali sa : 0

10/11 Miestne zastupiteľstvo
A. o d v o l á v a
1. Mgr. Andreja Medeho z funkcie člena-odborníka stálej komisie bytovej a sociálnej MZ MČ B-NM
2. Mgr. Rudolfa Kusého z funkcie člena stálej komisie školstva MZ MČ B-NM
3. Mgr. Mareka Bobáka z funkcie člena stálej komisie životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM
4. Mgr. Rudolfa Kusého z funkcie člena Rady školy na ZŠsMŠ ul. Riazanská č.75
B/ v o l í
1. Mgr. Rudolfa Kusého do funkcie člena komisie životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM
2. Mgr. Mareka Bobáka do funkcie člena komisie školstva MZ MČ B-NM
3. Dagmar Arvayovú do funkcie člena Rady školy na ZŠsMŠ ul. Riazanská č. 75
4. Ing. Patricka Luttera do funkcie člena Rady školy na Základnú umeleckú školu, Hálkova č. 56, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 24
proti : 0
zdržali sa : 4

10/12 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
  návrh na odpredaj pozemku parc. č. 7112/1 – záhrady o výmere 484 m2 a pare. č. 7113 – záhrady o výmere 157 m2 , spolu o výmere 641 m2 v k.ú. Vinohrady Ing. Jozefa Blanára s manželkou, bytom Vajnorská č 98/H, 831 04 Bratislava

Ing. Ľudovít Kollárik
starosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Mgr. Ján Reháček Ing. Martin Bartoš
overovateľ overovateľ

Bratislava 16. 4. 2008
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:59,
Hore
Hore
Hore