Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

1. MZ.- 22.12.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A  z 1. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 22. decembra 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mestskej časti
- zloženie sľubu starostu
- zloženie sľubu poslancov
4. Návrh spôsobu hlasovania
5. Návrh na voľbu zástupcu starostu
6. Návrh na voľbu členov miestnej rady
7. Návrh na voľbu tajomníka miestnej rady
8. Návrh na zriadenie odborných komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratisla- va-Nové Mesto
9. Návrh na voľbu predsedov odborných komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
10. Návrh na voľbu členov-poslancov odborných komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh na voľbu členov-odborníkov odborných komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
12. Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
13. Návrh na voľbu sobášiacich mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
14. Návrh Dodatku č. 3 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-14 nasledovné uznesenia :

01/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
- do programu rokovania zaradiť body :
"Návrh spôsobu hlasovania"
"Návrh Dodatku č. 3 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto"

01/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Dušana Jaroša
PaedDr. Jolanu Račickú
Ing. Katarínu Liptákovú
2. členov mandátovej komisie
Ing. Martina Bartoša
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Ing. Patricka Luttera
Ing. Mariána Vereša
Ing. Gabrielu Vojtechovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Dúžekovú
Bc. Vieru Obšitníkovú

01/03 Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e na v e d o m i e
výsledky volieb do orgánov samosprávy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkciu starostu mestskej časti a na funkciu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie rokov 2006-2010
B. k o n š t a t u j e, že
zákonom predpísaný sľub zložili :
1. novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richard Frimmel
2. novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Nové Mesto
1. Bc. Andrej Alberty
2. Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc.
3. Dagmar Arvayová
4. Ing. Jozef Bača
5. Ing. Ján Barczi
6. Ing. Martin Bartoš
7. Mgr. Robert Beňo
8. Marek Bobák
9. Mgr. Silvia Ciuttiová
10. Mgr. Gerti Duni
11. Ing. Anna Dúžeková
12. Mgr. Pavol Galamboš
13. Ing. Libor Gašpierik
14. Ing. Július Jackuliak
15. Ing. Anna Jánošová
16. Mgr. Dušan Jaroš
17. Ľubomír Jurík
18. Peter Kerdík
19. Ing. Andrej Krabáč
20. Mgr. Adrian Kucek
21. Jozef Kuna
22. Mgr. Rudolf Kusý
23. Ing. Katarína Liptáková
24. Ing. Patrick Lutter
25. Zlatica Macháliková
26. Vladimír Margolien
27. Mgr. Petra Masácová
28. Bc. Viera Obšitníková
29. JUDr. Zuzana Olexová
30. Ing. arch. Jaroslav Paška
31. MUDr. Roman Procházka
32. PaedDr. Jolana Račická
33. Mgr. Ján Reháček
34. Daniela Šišoláková
35. Ing. Marián Vereš
36. Ing. Gabriela Vojtechová

01/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e,
že ďalšie uznesenia tohto MZ MČ B-NM budú schvaľované verejným hlasovaním

01/05 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
zástupu starostu
Ing. Mariána Vereša

01/06 Miestne zastupiteľstvo
A. z r i a ď u j e
Miestnu radu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v počte 7 členov
B. v o l í
členov miestnej rady :
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Mgr. Gerti Duniho
Ing. Libora Gašpierika
Ing. Patricka Luttera
Ing. Mariána Vereša
Ing. Gabrielu Vojtechovú

01/07 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
tajomníka miestnej rady :
Mgr. Gerti Duniho

01/08 Miestne zastupiteľstvo
z r i a ď u j e
odborné komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
- komisiu finančnú
- komisiu bytovú a sociálnu
- komisiu kultúry a športu
- komisiu školstva
- komisiu životného prostredia a verejného poriadku
- komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry
- komisiu mandátovú
- komisiu návrhovú

01/09 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
predsedov odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
pre komisiu finančnú - Mgr. Dušana Jaroša
pre komisiu bytovú a sociálnu - Ing. Martina Bartoša
pre komisiu školstva - Ľubomíra Juríka
pre komisiu životného prostredia a verejného poriadku - Ing. Annu Jánošovú
pre komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry - Ing. Annu Dúžekovú
pre komisiu mandátovú - Petra Kerdíka
pre komisiu návrhovú - PaedDr. Jolanu Račickú

01/10 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
členov odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
pre komisiu finančnú
Ing. Katarínu Liptákovú
Mgr. Adriana Kuceka
Ing. Jána Barcziho
Mgr. Pavla Galamboša
Ing. Jozefa Baču
Ing. Patricka Luttera
pre komisiu bytovú a sociálnu
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Ing. Libora Gašpierika
Ing. Gabrielu Vojtechovú
PaedDr. Jolanu Račickú
Danielu Šišolákovú
pre komisiu kultúry a športu
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Dagmar Arvayovú
Mgr. Jána Reháčka
Vladimíra Margoliena
Jozefa Kunu
pre komisiu školstva
Mgr. Petru Masácovú
Zlaticu Machálikovú
Bc. Vieru Obšitníkovú
Bc. Andreja Albertyho
Mgr. Rudolfa Kusého
pre komisiu životného prostredia a verejného poriadku
Mgr. Roberta Beňa
Ing. Andreja Krabáča
Petra Kerdíka
Mareka Bobáka
pre komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry
Ing. arch. Jaroslava Pašku
Ing. Júliusa Jackuliaka
JUDr. Zuzanu Olexovú
MUDr. Romana Procházku

01/11 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
členov-odborníkov odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
pre komisiu finančnú
Ing. Petra Poláčeka
Ing. Vladimíra Kozubíka
Ing. Richarda Modráka
Mgr. Ivana Rosenbergera
Ing. Helenu Grujbárovú
pre komisiu bytovú a sociálnu
MUDr. Elenu Grmanovú
Annu Dudákovú
Mgr. Andreja Medeho
Ing. Milana Kukliša
Michala Dytterta
pre komisiu kultúry a športu
Mgr. Art. Jaroslava Pehala
Ľudmilu Ondreičkovú
Ing. Jána Šimka
Pavla Štúrika
pre komisiu školstva
PhDr. Františka Dvorského
Mgr. Kláru Kochanovú
Ivana Hanu
Mirona Zavadského
Zdenku Mravcovú
PhDr. Igora Hanesa
pre komisiu životného prostredia a verejného poriadku
Helenu Turanovú
Dušana Cigáneka
JUDr. Gabriela Debnára
Ing. Jána Havránka
Petra Barana
pre komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry
Ing. Jozef Blanár
Ing.Petra Szusčíka
Ing.Branislava Novosada
Luciu Mudríkovú
JUDr. Zuzanu Latíkovú
Bc. Lukáša Pokorného

01/12 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
A. šéfredaktora novín Hlas Nového Mesta
Ing. Patricka Luttera
B. členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
Bc. Andreja Albertyho
Ing. Martina Gašpierika
Luciu Mudríkovú
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Dagmar Arvayovú
JUDr. Zuzanu Olexovú
01/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
sobášiacich mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Ing. Katarínu Liptákovú
Mareka Bobáka
Bc. Andreja Albertyho
Mgr. Jána Reháčka
PaedDr. Jolanu Račickú
Zlaticu Machálikovú

01/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predseda návrhovej komisie

Ing. Anna Dúžeková
overovateľ  

Bc. Viera Obšitníková 
overovateľ

Bratislava 22. 12. 2006
Spracovala : Júlia ČervenkováVytvorené: 30.03.2010 20:18,
Hore
Hore
Hore