Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena v pravidlách určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb – od 1. mája 2017

23.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že dňa 14.02.2017 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 2/2017“), ktoré nadobudne účinnosť dňa 01.mája 2017.

Od 01. mája 2017 mestská časť už nie je oprávnená vydávať pre jednotlivé prevádzky obchodu a služieb individuálne povolenia prevádzkového času stanoveného nad rámec prevádzkového času povoleného VZN č. 2/2017.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb, ktorých čas predaja a poskytovania služieb je v rozpore s VZN  č. 2/2017, sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN  upraviť prevádzkový čas svojej prevádzky v súlade s časom predaja v obchode a prevádzkach služieb podľa tohto VZN.


Vytvorené: 23.03.2017 13:05, webman
Hore
Hore
Hore