Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Riaditeľ školy: PhDr. Ján Papuga, PhD., 02/ 44 253 122, papuga@zsriazanska.sk
Deň otvorených dverí: 22. marec 2017 a 29. marec 2017 (od 8.00 do 16.00 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018: 7. apríla 2017 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 8. apríla 2017 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)


Profil školy

ŠKOLA, KTORÁ POČÚVA

PÝTAME SA riaditeľa ZŠ Riazanská PhDr. Jána PAPUGU, PhD.

Ak rodič uvažuje, že zapíše svoje dieťa na vašu školu, čím by ste ho presvedčili, aby sa rozhodol práve pre ňu?
Našou filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Okrem toho presadzujeme motto: Škola, ktorá počúva. Veľmi dôležitou je pre nás komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Na základe tejto spolupráce chceme vytvoriť podnetné, estetické, pokojné a slobodné prostredie školy a školský vzdelávací program, ktorý by napĺňal požiadavky spoločnosti na profiláciu žiakov. Naša škola zatiaľ nemá zameranie, naším zameraním je sústrediť sa na kvalitu a efektivitu vyučovania všetkých učebných predmetov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka španielsky jazyk. Žiakom budeme ponúkať na výber aj nemecký alebo ruský jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii, ktorú upevňujeme aj jazykovými pobytmi a hodinami s native spíkrami. V oblasti matematiky zavádzame na I. stupni Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila na mnohých úspešných školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam a sme otvorení aj prijímaniu žiakov so športovým nadaním, ktorým vieme vytvoriť priestor na skĺbenie športu a vyučovania. Škola pozostáva z dvoch materských škôl, zo školskej jedálne, zo školského klubu detí, z telocvične a intenzívne spolupracujeme aj so Školak klubom, teda škola ponúka komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Škola sa zapája do rôznych projektov na získanie financií, jej žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapája sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizuje exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúka rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, futbal, florbal, stolný tenis, divadlo a pod.).

Vaša škola prešla v uplynulom období rekonštrukciou, čo všetko sa zmenilo?
V rámci veľkej rekonštrukcie sa zateplila strecha, fasáda, vymenili sa okná, vstupné dvere, interiérové svietidlá. Vnútorné priestory školy ako aj okolitý areál budú rekonštruované postupne. Najbližšie rekonštrukcie sa budú týkať sociálnych zariadení a školskej kuchyne.

Aké novinky plánujete do budúcna v rámci ďalšieho skvalitňovania vzdelávania vo vašej škole?
Škola má veľký potenciál, ktorý plánujeme postupne rozvíjať v spolupráci s celým osadenstvom školy. Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý. Okrem toho je možné kedykoľvek kontaktovať riaditeľa školy aj prostredníctvom komplexne zrekonštruovanej webovej stránky. Medzi kľúčové slová akéhokoľvek riadenia školy patria: komunikácia, spolupráca, interakcia, pozitívna školská klíma, efektivita práce, rozvíjanie všestranných výchovno-vzdelávacích kompetencií žiaka, objektivita pri riešení problémov, ekológia. Takáto podoba školy bude pre mňa, ako nového riaditeľa a môj tím spolupracovníkov hlavnou prioritou

2 % z dane:

ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ

ZŠ Riazanská 75
MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: ZŠ – nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.
Kontakt: Terézia Straková
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/text37/?

(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

MŠ Letná 7
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ, Letná 7, 831 03  Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/447 (447 je SID) 
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: interaktívna tabuľa s príslušenstvom, hracie prvky v areáli
Kontakt: Ing. Marián Méry
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/text25/?

 

Súčasti základnej školy:
Materská škola Letná 7
Materská škola Teplická 5
 

Hore
Hore
Hore