Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
tel: 02/4463 7274
email: skolakalina@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk

Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk
Deň otvorených dverí: 21. marec 2017 (od 10.00 do 15.00 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018: 7. apríla 2017 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 8. apríla 2017 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)

Profil školy:

POHYB, ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

PÝTAME SA riaditeľa ZŠ Kalinčiakova Dušana NOGU

Ak rodič uvažuje, že zapíše svoje dieťa na vašu školu, čím by ste ho presvedčili, aby sa rozhodol práve pre ňu?
V škole od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk. V 6. ročníku si žiaci zvolia druhý cudzí jazyk z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka. Základom práce s počítačmi venujeme priestor od 2. ročníka. K dispozícii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích jazykov alebo informatiky. Okrem štandardného vzdelávania formujeme u detí kladný vzťah k pohybu a športu, vedieme ich k zdravému životnému štýlu. Športové aktivity realizujeme nad rámec telesnej výchovy v rámci hodín športovej prípravy a krúžkovej činnosti. Naši žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania. Svoj pohybový talent môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejovom či florbalovom krúžku. V rámci ŠKD sa môžu zúčastňovať tréningového procesu futbalovej prípravky Novomestského športového klubu priamo v areáli školy. Už niekoľko rokov na našej škole pracuje výtvarný krúžok a počas jeho činnosti žiaci zaznamenali výborné výsledky a umiestnenia na celoslovenskej úrovni. Deti so záujmom o moderné technológie môžu rozvíjať svoj talent v počítačovom krúžku. Priamo v škole pracuje špeciálna pedagogička, ktorá je k dispozícii deťom s rôznymi problémami v učení. V oblasti poradenstva vo vývine, výchove a vzdelávaní spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva na Vajnorskej ulici. Súčasťou našej školy je taktiež zubná ambulancia.

Vaša škola prešla v uplynulom období rekonštrukciou, čo všetko sa zmenilo?
Škola sa dlhodobo snaží vylepšovať svoj interiér a exteriér. V nedávnej minulosti sme z priestorov šatní vytvorili a zariadili posilňovňu a pohybovú telocvičňu. V spolupráci s klubom karate sme zriadili úpolovú telocvičňu. Veľké trávnaté ihrisko sme zabezpečili zavlažovacím systémom. V roku 2013 sme zrealizovali výmenu okien, vstupných dverí, zateplila sa strecha telocvične. V roku 2014 sme vybudovali moderné chemicko-fyzikálne laboratórium. V školskom roku 2015/2016 sme modernizovali prízemie budovy školy. Zrekonštruovali sme priestory pre zriadenie troch tried materskej školy. V školskom roku 2016/2017 sme zriadili pohybovú telocvičňu pre našich škôlkarov a zrealizovali rekonštrukciu osvetlenia veľkej telocvične.  

Aké novinky plánujete do budúcna v rámci ďalšieho skvalitňovania vzdelávania vo vašej škole?
V záujme zvýšenia informovanosti rodičov o dochádzke, prospechu a správaní ich detí, plánujeme pokračovať vo využívaní elektronickej triednej knihy a dochádzkového systému. Naši vyučujúci sú prostredníctvom tejto modernej technológie schopní s rodičmi denne komunikovať a hneď riešiť prípadné problémové situácie. V oblasti vzdelávania chceme naďalej zotrvať pri vyučovaní druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka v rozsahu dvoch hodín týždenne. V rámci environmentálnej výchovy sme sa zapojili do projektu RENVIRO zameraného na správne nakladanie s plastovým odpadom. Ďalším našim cieľom v tejto oblasti je návrat k projektu starostlivosti o čistotu studničiek v Bratislavskom lesnom parku. V oblasti zdravého životného štýlu budeme pokračovať v projektoch Viem, čo zjem a Food Kalina Day. Plánujeme rekonštrukciu ďalších priestorov školy, zameranú hlavne na kompletnú obnovu vonkajších ihrísk a telocvične.

2% z dane:

ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA

ZŠ Kalinčiakova 12
MŠ Kalinčiakova 12
Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Kalinčiakova 12
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 17319617/1324
Právna forma: Občianske združenie
Účel využitia 2%: príspevky na školské výlety a exkurzie, knižné odmeny atď.
Kontakt: Miroslava Dubeňová
Tlačivo na stiahnutie: skolakalina.edupage.org/percenta2/
(Prostriedky idú pre ZŠ aj MŠ na jeden účet.)