Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Územný plán mesta a územné plány zón

Územné plány zón mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vrátane zmien a doplnkov, ktoré vo vymedzených územiach detailnejšie určujú funkčnú a priestorovú reguláciu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Riešia ich technické vybavenie, vrátane komunikácií a stanovujú verejno - prospešné stavby. Súčasťou každého územného plánu je všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie zón.

Územný plán zóny Tehelná
Územný plán zóny Podhorský pás
Územný plán zóny Koliba - Stráže
Územný plán zóny Kamenné sady
Územný plán zóny Horný Kramer

Vymedzenie zón
Grafická mapka vymedzenia zón v plnom rozlíšení na stiahnutie.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov, zverejnený na webových stránkach Hlavného mesta SR Bratislava


Vytvorené: 03.04.2014 13:42, Tettinger Marek