Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
J and J. s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 20.10.2017 05.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Nobelova 05.10.2017 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dvojdom, Briežky v Bratislave k. ú. Vinohrady 05.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Pezinská ulica v Bratislave k. ú. Nové Mesto 05.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania stavby – časti garáže na kultúrno-spoločenský priestor s gastronomickou prevádzkou, Polyfunkčný objekt, Račianska č. 22/A v Bratislave k. ú. Nové Mesto 05.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie priestorov a vybavenia urgentného príjmu, Limbová 1 v Bratislave k. ú. Vinohrady 05.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky 05.10.2017 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub stromov rastúcich na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 12142/11 v kat. ú. Nové Mesto (v areáli školy na Teplickej ul. č. 7) 05.10.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
PRI-ungio . s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 19.10.2017 04.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
THaus . s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 19.10.2017 04.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Maroš Shuster, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2017 03.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Nesim Asani, rok narodenia 1977, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2017 03.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ladislav Virág, rok narodenia 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2017 03.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe. Miesto konania dražby - Notársky úrad, Zora Belková, notár, so sídlo,: Na Troskách 22, 974 01 Bánska Bystrica. Dátum konania: 02.11.2017, čas konania: 09.00 hod. 03.10.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13670/2, k. ú. Nové Mesto, Tylova ulica v Bratislave 03.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„4 byty – vstavba a nadstavba bytového domu“ so súpisným č. 10644, na pozemkoch parc. č. 11269 a 11263/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na Kalinčiakovej ul. č. 13 v Bratislave 03.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác - „Oprava svetlíka“, na fasáde bytového domu so súpisným číslom 1638, na pozemkoch parc. č. 11796/3 a 11796/4, v katastrálnom území Nové Mesto, na Piešťanskej ul. č. 1 - 3 v Bratislave 03.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Biely kríž “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Jelšová “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN č. 6060/3 v kat. ú. Vinohrady (druh pozemku „záhrada“) na ul. L. Dérera 29.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore