Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer prenajať pozemok registra “C“ KN parc. č. 11285/3 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaný na LV č. 2382 24.08.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búracie práce vybraných objektov, Račianska č. 76, areál Palmy, a. s. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 23.08.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, dátum konania dražby 31.08.2017 o 11:00 hod., miesto konania dražby: zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava 22.08.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alena Begányiová, rok narodenia 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.09.2017 22.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jana Ráczová, rok narodenia 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.09.2017 22.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Huu Hoa NGUYEN, rok narodenia 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.09.2017 22.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 921/2017/UKSP/POBA-UR-08, Názov stavby: "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" Miesto stavby: pozemky reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1a reg. E. parc. č: 21968/1, k. ú. Nové Mesto 22.08.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a NN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 22.08.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/37 v kat. ú. Nové Mesto na ulici Pri starom mýte 22.08.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4970/1 v kat. ú. Vinohrady 22.08.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6635, k. ú. Vinohrady, Suchá ulica v Bratislave 22.08.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava C-KN, parc. č. 19243/27, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3610, Brečtanova ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch žiadateľa na ulici Pod Krásnou hôrkou č. 1 18.08.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku E-KN, parc. č. 13610/3, katastrálne územie Nové Mesto, Rožňavská ul. 18.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín s obvodmi kmeňov 85 cm, 63 cm, 77 cm a 76 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13607/19v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 17.08.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odstránenie zvyškov murovaných radových garáží a stavieb garáží, ktoré neslúžia svojmu účelu v lokalite Zátišie 17.08.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Róbert Berki, rok narodenia 1997 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.09.2017 17.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore